Actueel

 

De (nieuwe) boekhoudkundige en fiscale aspecten van voorzieningen

24 juni 2021

198 views

Brexit: gevolgen voor het beroep van bedrijfsrevisor en de presentatie van financiële overzichten

30 april 2021

208 views

ICCI Jaarverslag 2020

2 april 2021

405 views

Laatste adviezen

18 oktober 2021

Uitstel van een algemene vergadering door het bestuursorgaan – Vermelding van overtredingen van het WVV die geen impact hebben op de jaarrekening

 Kan men beslissen om de goedkeuring van de jaarrekening uit te stellen, indien er zelfs nog geen jaarrekening voorhanden is en dient het niet-aanwezig zijn van een fysiek bureau op een elektronische algemene vergadering te worden vermeld in het commissarisverslag?

29 september 2021

Vennootschap met aandelen verhandeld op Euronext Access en de notie “organisatie van openbaar belang” – Société avec actions négociées sur Euronext Access et la notion d’ « entité d’intérêt public »

Wordt een vennootschap die wordt verhandeld op Euronext Access beschouwd als een organisatie van openbaar belang?

9 september 2021

Tegenstrijdigheid tussen de ICCI-tool Revidocs en het ICCI-boek “Het commissarisverslag” – Contradiction entre l’outil ICCI Revidocs et la publication ICCI “le rapport de commissaire”

6 augustus 2021

Overstromingen – Werkdossiers van de bedrijfsrevisor - Inondations – dossiers de travail du réviseur d’entreprises

Est-ce que face à un cas de force majeure (inondation), le réviseur d'entreprises peut ne pas conserver ses dossiers de travail et les détruire ?

23 juli 2021

Jaarverslag van een dochtervennootschap van een groep die als een kleine vennootschap wordt beschouwd - Rapport de gestion d’une filiale d’un groupe considérée comme petite société

Une filiale d’un groupe considérée comme petite en vertu des critères de taille de l'article 1:24 du CSA doit-elle publier un rapport de gestion ?

16 juli 2021

Herleving van rapporteringsvereisten van inbreng in natura bij een geruisloze partiële splitsing – Renaissance des obligations de reporting d’apport en nature en cas de scission partielle silencieuse

 Een verslag van inbreng in natura bij een geruisloze partiële splitsing moet worden opgesteld. Wat is de formulering van het besluit van de bedrijfsrevisor in dit kader?

Boeken

4 december 2020

Impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

Rechtspraak

28 april 2021

Hof van Justitie van de Europese Unie - 4de kamer - Arrest van 27 februari 2020 C-384/18

Niet-nakoming – Artikel 49 VWEU – Diensten op de interne markt – Richtlijn 2006/123/EG – Artikel 25, leden 1 en 2 – Beperkingen op multidisciplinaire activiteiten van boekhouders

 

Door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar dan wel bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening, en door de kamers van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten toe te staan het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en elke ambachts-, landbouw- en handelsactiviteit te verbieden, is het Koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op deze lidstaat rusten krachtens artikel 25 van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt en artikel 49 VWEU.

 

28 april 2021

Hof van Justitie van de Europese Unie - 5de kamer - Arrest van 24 maart 2021 C-950/19

Dienstverband van een wettelijke auditor bij een gecontroleerde entiteit – Wachttijd – Verbod op aanvaarding van een voorname leidinggevende functie in de gecontroleerde entiteit - Uitdrukking ,een functie aanvaarden’ – Strekking – Sluiting van een arbeidsovereenkomst met de gecontroleerde entiteit – Onafhankelijkheid van wettelijke auditors – Extern aspect

 

14 april 2021

Cour de cassation du 28 janvier 2021 (n° C.20.0127.F) – Etendue du secret professionnel du réviseur d’entreprises

La Cour de cassation rappelle que l’article 458 du Code pénal punit toute personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu’on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l’oblige à faire connaître ces secrets, les aura révélés.