Actueel

 

Belangenconflicten bij intragroepsverrichtingen van genoteerde vennootschappen: recente ontwikkelingen (artikel)

13 november 2020

69 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

Update

12 november 2020

3555 views

Update handleiding interne procedures antiwitwassen

21 oktober 2020

230 views

Laatste adviezen

25 november 2020

Tweede lockdown – adjusting of non-adjusting gebeurtenis na balansdatum voor boekjaren eindigend op 30 september 2020

Kwalificeert de tweede lock-down naar aanleiding van COVID-19 aangekondigd in oktober 2020 als een “adjusting” of  “non-adjusting” gebeurtenis na balansdatum voor boekjaren eindigend op 30 september 2020?

3 november 2020

Artikel 2:21 WVV – vermelding nettoactief

 Dient men wanneer een NV haar gestort kapitaal aangetast blijkt te zijn (omwille van aanhoudende verliezen gedurende het boekjaar) in lijn met artikel 2:21 te kennen te geven dat het kapitaal is aangetast op stukken zoals bepaald in artikel 2:20? Is het dan eveneens nodig dat de entiteit een publicatie in het Belgisch Staatsblad laat geschieden?

3 november 2020

Cumul van titel – bedrijfsrevisor, accountant, fiscaal accountant

Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-accountant? Kunnen beide activiteiten in een afzonderlijke vennootschap worden uitgeoefend?

Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-fiscaal accountant?

23 oktober 2020

Splitsing van een VZW en opmaken van het commissarisverslag

De splitsing van een VZW vindt boekhoudkundig plaats per 1 september 2020. Dient de commissaris naast een verslag over de staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 13:3 WVV eveneens een commissarisverslag op te stellen over de periode van 1 januari 2020 tot 31 augustus 2020?

  14 oktober 2020

  Rechtsgeldigheid van bekomen van handtekeningen via het programma DocuSign

  Binnen het beroep van bedrijfsrevisor is het bekomen van handtekeningen op engagement letters, (saldo)bevestigingen en letters of representation door de leden van het bestuursorgaan van gecontroleerde vennootschappen rechtsgeldig wanneer dit gebeurt via het programma DocuSign

  20 augustus 2020

  Geruisloze partiële splitsing – revisoraal verslag over inbreng in natura

  Dient er een revisoraal verslag over de inbreng in natura te worden opgesteld bij een geruisloze partiële splitsing in de mate dat er geen kapitaalsverhoging is in het kader van deze verrichting?

  Boeken

  17 december 2019

  Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

  2019-02

  23 juli 2019

  De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

  2019-01

  13 september 2018

  Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

  2018-1

  Rechtspraak

  22 oktober 2020

  Grondwettelijk Hof arrest nr. 135/2020 van 15 oktober 2020 – Vernietiging van enkele bepalingen van het WVV

  Op 26 september 2019 werd een zaak aangespannen voor het Grondwettelijk Hof, onder meer tot vernietiging van een aantal bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

  Door de indieners werd aan het Grondwettelijk Hof onder andere gevraagd om de volgende bepalingen te vernietigen die betrekking hebben op de verplichte tussenkomst van een bedrijfsrevisor of een extern gecertificeerd accountant in verschillende fases van het leven van een vennootschap, vereniging of stichting:

  10 augustus 2020

  Raad van State 26 juni 2020 (Arrest nr. 247.922) - Nietigverklaring artikel 19, § 1 KB UBO

  In zijn arrest van 26 juni 2020 vernietigt de Raad van State de meldingsplicht in artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

  Deze bepaling verplichtte alle onderworpen entiteiten zoals de bedrijfsrevisoren om de Administratie van de Thesaurie via elektronische weg op de hoogte te brengen van eventuele verschillen tussen de informatie in het UBO-register en de informatie waarvan zij kennis hebben.

  26 februari 2020

  Jugement du 16 décembre 2019 du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi

  Le gérant d'entreprise n’est pas à titre personnel une entreprise et, sans que le tribunal ait à examiner plus avant les conditions de la faillite, il ne peut être déclaré en faillite.