Hierna vindt u een voorbeeld van opdrachtbrief
en management letter (enkel toegankelijk voor
bedrijfsrevisoren, na login):

De Europese Richtlijn 2011/85/EU tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de Lidstaten vereist dat België zowel op federaal vlak als op het vlak van de deelstaten (Gemeenschappen en Gewesten) alsook op provinciaal en lokaal vlak beschikt over een betrouwbare boekhouding die het voorwerp uitmaakt van een doeltreffende interne controle en een onafhankelijke audit.

Het beroep van bedrijfsrevisor wil zijn diensten en deskundigheid aanbieden aan de entiteiten van de publieke sector, vooral voor wat de kwaliteit van de werking van de lokale besturen en hun financiële rapportering betreft. Het is opmerkelijk dat de Belgische lokale besturen nog één van de zeer weinigen binnen de EU zijn die hun financiële rapportering niet aan een jaarlijkse onafhankelijke financiële audit onderwerpen, hetgeen betekent dat de betrouwbaarheid van hun jaarrekening niet wordt gewaarborgd (J. Christiaens, L. Acke en C. Vanhee, “Naar een modern financieel management bij de Vlaamse overheid en de Vlaamse lokale besturen?”, TAA, mei 2012, p. 25).

Tijdens verschillende gesprekken tussen het beroep en vertegenwoordigers van bevoegde kabinetten van de verschillende Gewestregeringen bleek dat:

  • de lezing van het begrip “onafhankelijke audit” niet volledig aansluit bij de visie van het beroep;
  • momenteel de Gewesten niet over de middelen beschikken om onverkort een volkomen controle te laten uitvoeren op alle lokale besturen; en
  • de Gewesten wel openstaan voor een dergelijke geleidelijke invoering van controle mits de voordelen voor de administratie kunnen worden aangetoond. De uitdaging voor het beroep bestaat erin een dienst voor te stellen die haalbaar is en waarvan de voordelen worden aangetoond.

De notie “quick scan” lijkt aan deze voorwaarden tegemoet te komen. Deze tool laat toe om tegen een aanvaardbare prijs een eerste diagnose uit te voeren van de maturiteit van een gemeentelijke organisatie op het vlak van financiële opvolging en rapportering. Het is een tool die de lokale besturen toelaat om zich te evalueren en te verbeteren.

In september 2015 lanceerde het ICCI een offerteoproep voor het ontwikkelen van een “quick scan” standaardprogramma en -rapportering en type opdrachtbrief voor de lokale besturen waarvan de ontwikkeling aan de kantoren PwC en BDO werd toegekend in overleg met Audit Vlaanderen. Na een offerteoproep werd de “quick scan” begin 2017 getest in Vlaanderen door het kantoor HLB en in Brussel en Wallonië door het kantoor RSM.

In het najaar van 2017 organiseerde het ICCI voor de bedrijfsrevisoren een vormingscylus “quick scan” met drie modules. De introductiemodule van deze vorming beoogde de bedrijfsrevisoren in te leiden in de reglementerende context van de lokale besturen en hen vertrouwd te maken met de specificiteiten die verband houden met de boekhouding en financiële rapportering van lokale besturen alsook de interne controle en externe audit bij lokale besturen.

De twee andere modules beoogden de bedrijfsrevisoren vertrouwd te maken met de specifieke begrippen (“jargon”) van een gemeenteboekhouding en andere bijzonderheden van de financiële staten en de interne controle van een gemeente (“lexicon”) en hen de structuur/opbouw van de tool en de verschillende onderdelen ervan uit te leggen.

Het volgen van de cyclus is een verplichte voorwaarde voor het mogen gebruiken en uitvoeren van de Gemeentelijke Quick Scan opdracht.