Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Wordt het ereloon van de commissaris voor elk van de drie controlejaren vastgesteld?

okt 16, 2017, 14:07
ogTitle : Wordt het ereloon van de commissaris voor elk van de drie controlejaren vastgesteld?
ogDescription :
Published date : jul 5, 2019, 00:00

Artikel 134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:65, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de honoraria van de commissaris worden vastgesteld door de algemene vergadering.

In de commentaar bij artikel 111 in de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van 12 oktober 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (DOC 54 2083/001) wordt door de wetgever gepreciseerd dat er is gekozen voor een berekeningsbasis van de honoraria over drie boekjaren (dit is de wettelijke duur van het mandaat van de commissaris) en niet zozeer voor de Europese berekeningswijze (vergelijking van de niet-controlediensten geleverd gedurende een periode van 3 of meer opeenvolgende boekjaren met de gemiddelde honoraria die de laatste 3 opeenvolgende boekjaren zijn betaald voor de wettelijke controle), noch voor de bestaande berekeningswijze (per boekjaar). Het aldus vastgesteld ereloon geldt voortaan als een totaalbedrag voor de drie jaren van het mandaat.

Zie ook advies.

Categories :
  • vaststelling en berekening van de bezoldiging