Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Wie zijn de in België met governance belaste personen? (new)

apr 26, 2018, 12:07
ogTitle : Wie zijn de in België met governance belaste personen? (new)
ogDescription :
Published date : apr 26, 2018, 00:00

Overeenkomstig ISA 260 (par. 11) moet de commissaris bepalen met wie hij zal communiceren op basis van zijn kennis van de governancestructuur van de entiteit en van haar werking. Het betreft de persoon (personen) of organisatie(s) met verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van toezicht op de strategie van de entiteit en op de verantwoordingsplicht van de entiteit. Het kan gaan om het bestuursorgaan, de gedelegeerd bestuurder, de zaakvoerder, het auditcomité, de partners, of de eigenaar-zaakvoerder, enz.

De toepassingsgerichte teksten van ISA 260 (par. A3) beklemtonen onder meer het feit dat het in bepaalde omstandigheden mogelijk is dat de geschikte personen om mee te communiceren niet duidelijk te bepalen zijn aan de hand van het van toepassing zijnde juridische kader of aan de hand van andere omstandigheden met betrekking tot de opdracht.  Bovendien kan (kunnen) de geschikte persoon (personen) om mee te communiceren verschillen afhankelijk van de aangelegenheid waarover moet worden gecommuniceerd. 

Indien de mededeling van de commissaris gericht is aan het management dat geen deel uitmaakt van de met governance belaste personen, zal de commissaris erop toezien dat laatstgenoemden behoorlijk worden geïnformeerd.

In sommige groepen wordt de mededeling van significante aangelegenheden soms gericht aan de met governance belaste personen van de groep die verantwoordelijk zijn voor de groepsonderdelen. In dat geval moeten bepaalde identieke of bijkomende aangelegenheden van ondergeschikt belang voor de groep, enkel worden meegedeeld op het niveau van de rechtspersoon.

Ten slotte, indien de auditor met een subgroep van de met governance belaste personen communiceert, bijvoorbeeld een auditcomité, of met een individu, dient de auditor te bepalen of het noodzakelijk is dat hij eveneens communiceert met de hele groep van met governance belaste personen.

Op basis van voorgaande elementen zouden de in België met governance belaste personen in sommige gevallen betrekking kunnen hebben op anderen dan louter het bestuursorgaan.

Categories :
  • vragen met betrekking tot de te volgen stappen van de controle