Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Welke zijn de sancties ingeval van niet-benoeming van een commissaris?

okt 15, 2019, 00:00
ogTitle : Welke zijn de sancties ingeval van niet-benoeming van een commissaris?
ogDescription :
Published date : okt 15, 2019, 00:00

Men gaat uit van de veronderstelling dat de vennootschap in kwestie sinds minstens twee jaar de criteria opgenomen in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 1:24 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen overschrijdt en dat de vennootschap geen VOF, GCV of CVOA betreft, die onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld is van controleplicht.

Er wordt verwezen naar het punt 1.3.1. van de ICCI-publicatie 2007/2, Het statuut van de commissaris, van prof. dr. B. TILLEMAN (Brugge, die Keure, 2007, p. 24 e.v.):

“Wanneer geen commissaris wordt aangesteld ofschoon dit wettelijk (of statutair) verplicht is, kan dit resulteren in een aansprakelijkheid van de bestuurders/zaakvoerders. De bestuurders/zaakvoerders begaan immers een overtreding van het Wetboek van vennootschappen / Wetboek van vennootschappen en verenigingen (art. 263, eerste lid W. Venn.; art. 408, tweede lid W. Venn. (CVBA); art. 528, eerste lid W. Venn. juncto art. 657 W. Venn. (Comm. VA)). Het zal echter moeilijk zijn om een schade aan te tonen. De niet-aanstelling van een commissaris zal op zichzelf niet steeds resulteren in een vergoedbare schade. Wel kunnen door de niet-aanstelling van een commissaris de fouten, begaan door de bestuurders/zaakvoerders worden verergerd.”

Bovendien voorziet artikel 171, § 1 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:97 §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen in strafrechtelijke sancties in hoofde van de zaakvoerders en bestuurders ingeval van overtreding van de verplichting tot benoeming van een commissaris.

Indien de algemene vergadering van deze vennootschap zou weigeren een commissaris te benoemen, terwijl dit verplicht is, dan moet het bestuursorgaan als belanghebbende, die strafrechtelijk kan worden aangesproken, zich wenden tot de rechtbank van koophandel met het verzoek, op basis van artikel 131 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:59 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, één of meer commissarissen te benoemen.

Categories :
  • toepassingsgebied