Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Welke vorm moet de communicatie met de cliënt zoals voorzien in ISA 265 aannemen? (new)

apr 26, 2018, 12:10
ogTitle : Welke vorm moet de communicatie met de cliënt zoals voorzien in ISA 265 aannemen? (new)
ogDescription :
Published date : apr 26, 2018, 00:00

Overeenkomstig ISA 265 dient de commissaris op passende wijze aan de met governance belaste personen en aan het management de tekortkomingen in de interne beheersing mee te delen die hij tijdens de controle heeft geïdentificeerd en die op grond van zijn professionele oordeelsvorming voldoende belangrijk zijn om hun respectieve aandacht te verdienen.

Deze mededeling dient schriftelijk en tijdig te gebeuren.

Paragraaf 11 van de standaard verduidelijkt de vorm en de inhoud van de communicatie die een omschrijving van de tekortkomingen en een uitleg over de mogelijke gevolgen ervan dient te bevatten, alsook voldoende informatie om de met governance belaste personen en het management inzicht in de context van de communicatie te verschaffen.

De auditor dient in het bijzonder in de communicatie uit te leggen dat (i) het doel van de controle was dat de auditor een oordeel over de financiële overzichten tot uitdrukking brengt, dat (ii) de controle onder meer betrekking had op het overwegen van de interne beheersing die voor het opstellen van de financiële overzichten relevant is teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden passend zijn, maar niet met het doel een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing tot uitdrukking te brengen, en dat (iii) de aangelegenheden waarover wordt gerapporteerd, beperkt zijn tot die tekortkomingen die de auditor tijdens de controle heeft geïdentificeerd en waarvoor de auditor tot de conclusie is gekomen dat deze voldoende belangrijk zijn om aan de met governance belaste personen te worden gerapporteerd.

Categories :
  • vragen met betrekking tot de te volgen stappen van de controle