Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Welke aangelegenheden dienen te worden opgenomen in een bevestigingsbrief (ISA 580)? (new)

apr 26, 2018, 12:13
ogTitle : Welke aangelegenheden dienen te worden opgenomen in een bevestigingsbrief (ISA 580)? (new)
ogDescription :
Published date : apr 26, 2018, 00:00

Bijlage 2 van ISA 580 bevat een voorbeeld van bevestigingsbrief, met een volledige beschrijving van de inhoud (zie ook paragrafen 10 tot 20 van ISA 580), die moet worden aangevuld met de Belgische bijzonderheden opgenomen in de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's (par. 57 tot 61)

Voorbeelden hiervan zijn ook beschikbaar op de website van het ICCI onder de rubriek “Modeldocumenten”, alsook in het Pack PE-KE.

Het betreft:

 • een schriftelijke bevestiging (ISA 580, par. 7)
 • door het management en, in voorkomend geval, de met governance belaste personen (ISA 580, par. 8): het briefhoofd van de vennootschap, een datum en een handtekening aan het eind zijn dus vereist
 • gericht aan de bedrijfsrevisor (naam + titel + adres).

Deze brief is een bevestiging van het management over minstens de volgende aangelegenheden:

Financiële overzichten (ISA 580, par. 10)

 • het management komt zijn verantwoordelijkheden voor het opstellen van de financiële overzichten na, in overeenstemming met de internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS); in het bijzonder dat de financiële overzichten getrouw zijn weergegeven (dan wel een getrouw beeld geven), in overeenstemming met deze standaarden (verwijzing naar de voorwaarden van de controleopdracht);
 • de verschafte informatie is volledig.

Verschafte informatie en volledigheid van transacties (ISA 580, par. 11 en 12)

 • het management heeft toegang verschaft tot alle informatie waarvan het kennis heeft en die relevant is voor het opstellen van de financiële overzichten, zoals vastleggingen, documentatie, en andere documenten; 
 • het management heeft alle gevraagde aanvullende informatie voor het doel van de controle verschaft, alsook niet aan beperkingen onderhevige toegang tot personen binnen de entiteit van wie het noodzakelijk was controle-informatie te verkrijgen;
 • alle transacties zijn vastgelegd in de administratieve vastleggingen en zijn weerspiegeld in de financiële overzichten.

Krachtens paragrafen 57 en 58 van de bijkomende norm dient de bevestigingsbrief ook de volgende bijkomende schriftelijke bevestigingen te bevatten:

 • een bevestiging met betrekking tot de volgens het artikel 96 (of het artikel 119) van het Wetboek van vennootschappen in het jaarverslag mede te delen informatie;
 • een bevestiging met betrekking tot de mededeling van bepaalde informatie betreffende de (gecoördineerde) wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • een bevestiging met betrekking tot de communicatie van informatie betreffende gevallen van belangenconflicten zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen;
 • in voorkomend geval[1], een bevestiging met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening bij de griffie van de rechtbank van koophandel, met in de bijlage de kopie van de neergelegde jaarrekening van het voorgaand boekjaar en van het neergelegd commissarisverslag.
Categories :
 • vragen met betrekking tot de te volgen stappen van de controle