Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Waarom zijn er verschillen in terminologie tussen de ISA's, de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s en de Belgische wetgeving?

okt 16, 2017, 10:56
ogTitle : Waarom zijn er verschillen in terminologie tussen de ISA's, de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s en de Belgische wetgeving?
ogDescription :
Published date : jun 19, 2015, 00:00

De in de ISA's gehanteerde terminologie werd zodanig opgesteld dat deze standaarden op internationaal niveau van toepassing kunnen zijn, alsook verenigbaar zijn met verschillende jurisdicties.

De ISA's werden gemeenschappelijk vertaald door verschillende instituten die dezelfde taal spreken. Hiertoe diende een gemeenschappelijke terminologie te worden gehanteerd hoewel de  praktische toepassing van land tot land verschilt (bijvoorbeeld tussen Frankrijk en België of tussen Nederland en België).

De in de Belgische wetgeving, en meer in het bijzonder in artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen, gehanteerde termen werden echter nog niet afgestemd op de in de internationale context gebruikte termen.  Dit verklaart het verschil in terminologie tussen het Wetboek van vennootschappen en de ISA's. Om de terminologie af te stemmen op het referentiekader en de termen te harmoniseren, dient een wetsvoorstel te worden ingediend.

De voorbeelden van commissarisverslagen houden rekening met de in België van toepassing zijnde terminologie, zoals gehanteerd in het Wetboek van vennootschappen en de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.

Categories :
  • toepassing van de ISA's en de ISRE's