Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Vormt een mondelinge bevestiging, schriftelijk vastgelegd door de commissaris en vervolgens bevestigd door de derde, een schriftelijke bevestiging in de zin van ISA 505?

okt 16, 2017, 12:05
ogTitle : Vormt een mondelinge bevestiging, schriftelijk vastgelegd door de commissaris en vervolgens bevestigd door de derde, een schriftelijke bevestiging in de zin van ISA 505?
ogDescription :
Published date : jun 19, 2015, 00:00

Par. A15 van ISA 505 luidt als volgt: "Op zich valt een mondelinge reactie op een verzoek om bevestiging niet onder de definitie van een externe bevestiging, omdat dit geen rechtstreeks schriftelijke reactie op het verzoek van de auditor is. Na het verkrijgen van een mondelinge reactie op een verzoek om bevestiging kan de auditor echter, afhankelijk van de omstandigheden, de bevestigende partij verzoeken rechtstreeks schriftelijk aan de auditor te reageren."

Par. 12 van dezelfde norm, inzake non-respons, luidt als volgt: "Bij elke non-respons dient de auditor alternatieve controlewerkzaamheden uit te voeren om relevante en betrouwbare controle-informatie te verkrijgen."

Een mondelinge bevestiging, schriftelijk vastgelegd door de commissaris en vervolgens bevestigd door de derde, kan derhalve andere controle-informatie vormen om de verkregen mondelinge informatie te bevestigen.

Hierbij wordt sterk aangeraden te vermijden in de briefwisseling/e-mail waarin de mondelinge bevestiging schriftelijk is vastgelegd, een zin op te nemen zoals "behoudens andersluidende reactie van uwentwege...".

Categories :
  • vragen met betrekking tot de te volgen stappen van de controle