Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Moet de commissaris van een vennootschap, die om wettige redenen wordt ontslagen, een verslag opstellen met betrekking tot het gedeelte van het boekjaar tot aan zijn ontslag?

okt 16, 2017, 13:59
ogTitle : Moet de commissaris van een vennootschap, die om wettige redenen wordt ontslagen, een verslag opstellen met betrekking tot het gedeelte van het boekjaar tot aan zijn ontslag?
ogDescription :
Published date : mei 15, 2015, 00:00

Deze situatie, vanuit het oogpunt verslaggeving, wordt niet geregeld in het Wetboek van vennootschappen. Volgens artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek moet een lasthebber rekenschap geven aan de lastgever over de uitvoering van zijn opdracht.

In het voorgelegde geval wordt de commissaris in april van het jaar X ontslagen.

De veronderstelling is dat, op het ogenblik van het ontslag, de jaarvergadering die zich over de jaarrekening van X-1 moet uitspreken nog niet heeft plaatsgevonden.

De betrokken commissaris moet verslag afleggen over zijn werkzaamheden en bevindingen met betrekking tot het boekjaar X-1 en, in voorkomend geval, uitleggen waarom hij geen verklaring kan afleveren omdat hij bijvoorbeeld de gelegenheid niet heeft gekregen om zijn controlewerkzaamheden af te werken.

Het strekt tot aanbeveling dat hij eveneens verantwoording zou afleggen en derhalve een verslag opstellen over de gebeurlijk reeds uitgevoerde werkzaamheden in het kader van zijn permanente controleopdracht over het lopende boekjaar X.

Enkel op deze wijze zal zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de reeds voltooide periode duidelijk kunnen worden afgebakend wanneer er over de kwijting wordt gestemd.

Voor meer informatie hieromtrent kan worden verwezen naar de Studies IBR 2004, De vennootschap en haar commissaris, Praktische toepassingsgevallen (p. 56, 62, 63 en 66). Deze brochure is beschikbaar op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Categories :
  • ontslag om wettige redenen door de vennootschap