Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Kan een bedrijfsrevisor worden benoemd tot “commissaris van de rekeningen” van een mede-eigendom?

okt 16, 2017, 14:22
ogTitle : Kan een bedrijfsrevisor worden benoemd tot “commissaris van de rekeningen” van een mede-eigendom?
ogDescription :
Published date : jul 5, 2019, 00:00

De beroepsregels laten een bedrijfsrevisor niet toe om specifieke functies voorbehouden voor andere beroepen, uit te oefenen. Het Burgerlijk Wetboek laat evenwel toe dat de functie van syndicus van een gebouw wordt uitgeoefend door een eigenaar aangezien het een handeling van privé-erfgoedbeheer betreft. Geen enkele regelgevende of deontologische bepaling beperkt dit recht tot de bedrijfsrevisoren.

Artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris inzake de rekeningen of een college inzake commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij het reglement van interne orde worden bepaald.”.

Hoewel de titel van “commissaris inzake de rekeningen” niet als zodanig is opgenomen in het Wetboek van vennootschappen / Wetboek van vennootschappen en verenigingen en derhalve de “commissaris inzake de rekeningen” zoals beoogd door de huidige wetgeving op de mede-eigendom niet noodzakelijk een bedrijfsrevisor moet zijn, zou een bedrijfsrevisor die werd benoemd tot interne syndicus van een gebouw waarin hij zelf eigenaar is van een appartement, niet kunnen worden benoemd tot “commissaris van de rekeningen” van dit gebouw zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijkheidsregels.

Categories :
  • onafhankelijkheid van de commissaris