Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Kan de algemene vergadering van een vzw haar commissaris, die op een vrijwillige basis werd benoemd, vroegtijdig afzetten?

okt 16, 2017, 13:57
ogTitle : Kan de algemene vergadering van een vzw haar commissaris, die op een vrijwillige basis werd benoemd, vroegtijdig afzetten?
ogDescription :
Published date : jul 5, 2019, 00:00

Een VZW die niet verplicht is een commissaris te benoemen, maar dit desondanks toch wenst te doen, onderwerpt zich vrijwillig aan het controleregime zoals voorzien in artikel 130 e.v. van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:58 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg dient ze alle voorschriften vervat in deze bepalingen toe te passen. Ze kan niet bepaalde voorschriften toepassen en andere niet. Eén van deze is de benoeming van de commissaris voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 135, § 1 W. Venn. / artikel 3:66, § 1 WVV  bepaalt: “Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden opgezegd door de algemene vergadering.”

Het onwettig ontslag geeft de commissaris derhalve recht op een schadevergoeding. Volgens het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 16 mei 2000 (R.W. 2000-01, nr. 33, p. 1241-1244) omvat deze schadevergoeding bijvoorbeeld, niet alleen de honoraria die nog in rekening konden worden gebracht tijdens het nog niet verlopen gedeelte van het mandaat maar ook de honoraria die werden gederfd op prestaties die buiten de opdracht vielen maar die krachtens de wet aan de commissaris zouden zijn toevertrouwd.

Artikel 136 van het Wetboek van vennootschappen bevat de te volgen ontslagprocedure door de algemene vergadering. Bij gebrek aan precisering, kan dit zowel de gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering zijn.

Ten slotte bepaalt artikel 135, § 2 van het Wetboek van vennootschappen / 3:66, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in kennis moet worden gesteld hetzij van de opzegging, hetzij van het ontslag van de commissaris tijdens zijn opdracht en dat de redenen voor dit ontslag/opzegging “op afdoende wijze” moeten worden uiteengezet.

Zie ook advies.

Categories :
  • ontslag om wettige redenen door de vennootschap