Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Vanaf wanneer dienen in een commissarisverslag, de nieuwe artikelen van het Wetboek van vennootschapen en verenigingen te worden vermeld?

jun 5, 2019, 11:25
ogTitle : Vanaf wanneer dienen in een commissarisverslag, de nieuwe artikelen van het Wetboek van vennootschapen en verenigingen te worden vermeld?
ogDescription :
Published date : jun 5, 2019, 00:00

Artikel 39, § 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen bepaalt:

Op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op de dag van de inwerkingtreding van deze wet is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020. Vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid, en stichtingen worden geacht te bestaan vanaf de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid hebben verkregen.”

Sinds 1 mei 2019 is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) enkel van toepassing, , op nieuwe opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Bij reeds bestaande (opgericht vóór 1 mei 2019) vennootschappen, verenigingen en stichtingen wordt het WVV van toepassing vanaf 1 januari 2020, behalve voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hebben gekozen voor een opt-in, waarop het WVV pas van toepassing is vanaf de publicatie van de statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Behoudens deze uitzondering en tot 1 januari 2020, is het Wetboek van vennootschappen nog steeds van toepassing op de bovengenoemde vennootschappen.


Op grond van het voorgaande zijn we van mening dat het commissarisverslag op heden nog steeds naar het Wetboek van vennootschappen moet verwijzen.


Voor meer informatie over het WVV, verwijzen wij naar de speciale pagina op de website van het IBR (in het bijzonder de FAQ betreffende de overgang naar het WVV).

Categories :
  • commissarisverslag