Datum donderdag 14 september 2023 - 09:00 -17:00
Locatie Square Brussels (Coudenberg 3 - 1000 Brussels)


Dag van het Revisoraat  14.09.2023

De controle van de duurzaamheidsverslagen (ESG):

een onmisbare schakel in de strijd tegen greenwashing

Square Brussels, Coudenberg 3, 1000 Brussels

Voormiddag

Enkel toegankelijk voor bedrijfsrevisoren en stagiairs

08u30-09u00           Onthaal

09u00-09u10           Welkom door Patrick Van Impe, Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

09u15-12u30           Workshops (gereserveerd voor bedrijfsrevisoren)

    1.    De ervaring in Frankrijk en Nederland met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving en ESG assurance

Moderator: Sandrine Van Bellinghen, Algemeen afgevaardigde   European and international affairs, IBR

Laurence Rivatmedevoorzitter van het duurzaamheidscomité van de Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), vennoot van Deloitte, EU Corporate Reporting Policy Leader, lid van de Sustainability Reporting Board van EFRAG

Usha Ganga, Senior Beleidsmedewerker – Themaregisseur duurzaamheid, Beroep & Maatschappij NBA

2.     De controle van duurzaamheidsinformatie en de ervaring van bedrijfsrevisoren kantoren

Marc Daelman, Bedrijfsrevisor, Ondervoorzitter van IBR Commissie ESG en Voorzitter van de Jury van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports

Déborah Fischer, Bedrijfsrevisor en lid van de ESRS Digital Reporting Consultative Forum EFRAG

3.     Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD):

Karen Hofmans, Adviseur-generaal, Algemene Directie Economische Reglementering, FOD Economie

Inge Vanbeveren, Adjunct Secretaris generaal IBR

4.     CSRD in de praktijk: het delen van bedrijfservaringen

Debat gemodereerd door Lies Bouten, IESEG School of Management en Stéphanie Quintart, Verantwoordelijke voor de Awards for Best Belgian Sustainability Reports, IBR, in aanwezigheid van:

-        Aurélie Comhaire, Group Sustainability Manager/, Vandemoortele

-        Vincent Van Bueren, Corporate Communications Sustainability, GIMV

-        Anne-Catherine Zoller, Head of ESG/Sustainability and Corporate Communication, D’Ieteren Group

12u30-13u45           Walking lunch en welkom VIP

 

Plenair vergadering

De plenaire vergadering zal worden gemodereerd door Inge Vanbeveren, Adjunct Secretaris generaal van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

13u45-14u00         Inleiding door Patrick Van Impe, Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

14u00-14u20         Overzicht van het Greendeal-kader van de EU door Mark Vaessen, Voorzitter Accountancy Europe

14u20-15u05         Presentatie van klimaatkwesties door Pieter Boussemaere, Auteur en Docent klimaat & wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool in       Brugge & Kortrijk

15u05-15u25         Duurzaamheidsverslaglegging: de stand van zaken op Europees niveau (ESRS) door Patrick de Cambourg, Voorzitter EFRAG Sustainability Reporting Board

15u25-15u40         Koffiepauze

15u40-16u40    Debat over ESG-verslaggeving en auditing, gemodereerd door Marc Bihain, Secretaris generaal IBR in aanwezigheid van een panel van bedrijfsleiders [namen te bevestigen]

-        Luc Vansteenkiste, Voorzitter van EuropeanIssuers en lid van EFRAG

-        Marc Daelman, Bedrijfsrevisor, Ondervoorzitter van IBR Commissie ESG

16u45-17u00        Toespraak van Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

17u00-17u15        Afsluiting Patrick Van Impe, Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

17u15-18u30        Slotreceptie

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________


Journée du Révisorat - 14.09.2023

L'audit des informations de durabilité (ESG) :

 un maillon indispensable dans la lutte contre le greenwashing

Square Brussels, Coudenberg 3, 1000 Brussels

Matinée 

Accessible uniquement pour les réviseurs d’entreprises et les stagiaires.

08h30-09h00           Accueil

09h00-09h10           Mot de bienvenue par Patrick Van Impe, Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE)

09h15-12h30            Workshops (réservés aux réviseurs d’entreprises)

1.     L'expérience en France et aux Pays-Bas en matière de reporting de durabilité et d'assurance ESG

Modératrice : Sandrine Van Bellinghen, Déléguée générale European and international affairs, IRE

Laurence Rivatco-présidente du Comité Durabilité de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), Deloitte, Associée, EU Corporate Reporting Policy Leader, Membre du Sustainability Reporting Board de l’EFRAG

Usha Ganga, Chargé de mission principal - Directeur thématique Durabilité, profession et société, NBA

2.     L’audit des informations de durabilité et l’expérience des cabinets de révision

Marc Daelman, Réviseur d’entreprises, Vice-président de la Commission ESG de l’IRE et Président du jury des Awards for Best Belgian Sustainability Reports

Déborah Fischer, Réviseur d’entreprises et membre de l’ESRS Digital Reporting Consultative Forum l’EFRAG

3.      La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) : le nouveau cadre de référence pour les rapports de durabilité

Karen Hofmans, Conseiller général, Direction générale de la régulation économique, SPF Économie

Inge Vanbeveren, Secrétaire générale adjointe IRE

4.     La CSRD en pratique : partage d’expérience d’entreprises

Débat modéré par Lies Bouten, IESEG School of Management, et Stéphanie Quintart, Responsable des Awards for Best Belgian Sustainability Reports, IRE, en présence de :

-        Aurélie Comhaire, Group Sustainability Manager, Vandemoortele

-        Vincent Van Bueren, Corporate Communications Sustainability, GIMV

-        Anne-Catherine Zoller, Head of ESG/Sustainability and Corporate Communication, D’Ieteren Group

12h30-13h45           Walking lunch et accueil des invités

 

Séance plénière

La séance plénière sera animée par Inge Vanbeveren, Secrétaire général adjointe de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE)

 

13h45-14h00         Introduction par Patrick Van Impe, Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE)

14h00-14h20         Présentation générale du cadre européen (EU Green Deal) par Mark Vaessen, Président Accountancy Europe

14h20-15h05         Présentation des enjeux climatiques par Pieter Boussemaere, Auteur et Professeur d'histoire du climat et du monde au Vives University College à Bruges et Courtrai

15h05-15h25         Le reporting des informations de durabilité : état de la question au niveau européen (EFRAG) par Patrick de Cambourg, Président EFRAG Sustainability Reporting Board

15h25-15h40        Pause-café

15h40-16h40     Débat sur le reporting ESG et l’audit modéré par Marc Bihain, Secrétaire général de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises en présence d’un panel de chefs d’entreprises [noms à confirmer] :

-        Luc Vansteenkiste, Président de European Issuers et membre de l’EFRAG

-        Marc Daelman, Réviseur d’entreprises, Vice-président de la Commission ESG de l’IRE et Président du jury des Awards for Best Belgian Sustainability Reports

16h45-17h00        Allocution ministre de Zakia Khattabi, Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement Durable et du  Green Deal

17h00-17h15         Conclusion par Patrick Van Impe, Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises

17h15-18h30         Réception de clôtureDocumentatie