Datum donderdag 3 december 2020 - 14:00 -16:00
Locatie -
DE SMEDT Emiel

De integratie van de wet van 27 juni 1921 (betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen) in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), mits een aantal wijzigingen, houdt voor de verenigingen en stichtingen een zekere radicale verandering in, na bijna een eeuw onderworpen te zijn geweest aan een wet die pas in 2002 - na bijna 80 jaar zonder wijziging – aanzienlijk werd gewijzigd. Tegelijkertijd wordt hun specifieke boekhoudwetgeving opgeheven om te worden geïntegreerd in een nieuw gemeenschappelijk boekhoudkundig koninklijk besluit voor de vennootschappen en verenigingen.

Tijdens dit seminarie zullen het WVV en de wet van 27 juni 1921 worden vergeleken om te wijzen op de belangrijkste wijzigingen. We zullen hetzelfde doen met betrekking tot de oude en nieuwe boekhoudkundige besluiten om zo de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten te kunnen onderscheiden. De aandacht zal worden gevestigd op de overgangsperiode en de opvolging door de bedrijfsrevisor, onder andere in zijn rol als commissaris en als verwijspunt voor de verenigingen en stichtingen.

Vervolgens zullen we de nieuwe opdrachten die in deze context aan de bedrijfsrevisoren worden toegewezen, analyseren. Het betreft hoofdzakelijk de opdracht in verband met de omzetting van de (nationale en transnationale) rechtsvorm en de invereffeningstelling.

Na vergelijking van deze lijst met de reeds in de wet van 27 juni 1921 bestaande opdrachten (omzetting van een VZW in een VSO) zullen de nieuwe opdrachten worden opgelijst. In dit verband zal worden gewezen op de toe te passen normen en de uit te brengen verslagen en zullen een aantal aandachtspunten worden geïdentificeerd. Vervolgens zullen we de nieuwe opdracht betreffende de belangenconflicten in de grote verenigingen en stichtingen, alsook de ontwikkelingen van het commissarismandaat onder het nieuw WVV onderzoeken.

Tot slot zullen we ook ingaan op de impact van al deze aspecten op de werking van de verengingen en stichtingen.

Documentatie