Revisorale voorbeeldverslagen inzake single audit 

Single audit wordt als volgt gedefinieerd: één enkel auditmodel voor de Vlaamse overheid, waarbij elk controleniveau voortbouwt op het voorgaande, met als doel de last voor de gecontroleerde te verminderen en de kwaliteit van de audit op te voeren, maar zonder de onafhankelijkheid van de betrokken auditorganen te ondergraven.

 

Artikel 67 van het Vlaams decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (Rekendecreet) en geeft een overzicht van de eraan onderworpen instellingen bevat de decretale verankering van de notie single audit.

 

Artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit, dat het Rekendecreet uitvoert, behandelt de verslaggeving van het bedrijfsrevisoraat in het kader van single audit. Deze verslaggeving bevat drie luiken. Ten eerste doet de bedrijfsrevisor een klassieke controle van de financiële overzichten. Ten tweede spreekt hij zich uit over de uitvoering van de begroting bij de jaarrekening. Ten derde verklaart hij of de rapportering al dan niet werd opgesteld in overeenstemming met de ESR-regels en de aansluiting tussen de rekeningen en de ESR-rapportering al dan niet op een consistente wijze werd toegepast.

 

Voor deze drie luiken werd een bundel met drie single audit voorbeeldverslagen uitgewerkt in samenwerking met de Stuurgroep single audit en de Commissie Normen voor de Beroepsuitoefening van het IBR. Deze modellen werden geüpdatet en houden rekening met de modelverslagen die gehecht zijn aan het ontwerp van bijkomende norm (Herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (verslagen opgesteld overeenkomstig de art. 144 en 148 W. Venn.). De evolutie van dit ontwerp van norm kan u hier volgen.

 

 

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring