Over ICCI 

  

 

Medio 2001 is de Raad van het IBR overgegaan tot de inrichting van een "helpdesk" in de schoot van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Dit inititatief had tot doel de confraters daadwerkelijk steun te geven wanneer zij, in het kader van hun professionele activiteiten, geconfronteerd werden met problemen van juridische of technische aard, waarvoor zij elders geen advies konden vinden.

 

In de loop van de voorbije jaren hebben vele confraters reeds beroep gedaan op de helpdesk van het IBR.


De Raad van het IBR heeft in 2006 beslist om de activiteiten van de helpdesk onder te brengen in een aparte juridische structuur, meer in het bijzonder in een private stichting. De Stichting "INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRIJFSREVISORAAT - CENTRE D'INFORMATION DU REVISORAT D'ENTREPRISES", opgericht in het najaar van 2006 zette de activiteiten van de eerdere helpdesk verder.

 

De voornaamste beweegreden om deze dienstverlening aan het beroep via de Stichting te laten verlopen, bestaat erin om het statuut van de verstrekte adviezen te verduidelijken. De Stichting geeft op een autonome wijze, dus los van het IBR, antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité ingewonnen worden.

 

Sinds 1 oktober 2017 is de "helpdesk" gereorganiseerd in 3 review teams:

1) Juridische en deontologische vragen : H. OLIVIER, M. DE WOLF en L. OSTYN;

2) Boekhoudkundige vragen: M. MANNEKENS, R. VERHEYEN en T. CARLIER;

3) Normatieve (ISA-) vragen: J. VANDERNOOT, D. SCHOCKAERT en L. TYDGAT (plaatsvervanger: Y. VERDOODT)

 

Daarnaast heeft de Stichting tot doel onder haar eigen verantwoordelijkheid objectieve en wetenschappelijke informatie over vraagstukken die het bedrijfsrevisoraat aanbelangen te verstrekken. De Stichting verzorgt de publicatie van de vroegere Studies IBR. De “institutionele” publicaties zoals het Vademecum en  het Jaarverslag ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de Raad van het IBR en worden bijgevolg door het IBR zelf uitgegeven.

 

Sinds 2010 is het ICCI de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift TAA (Tax, Audit & Accountancy).

 

Sinds april 2011 verzorgt het ICCI de organisatie van de voorheen door het IBR georganiseerde seminaries voor bedrijfsrevisoren en ook voor iedereen die geïnteresseerd is (100 sessies per jaar, 50 in het Nederlands en 50 in het Frans).

 

Sinds midden 2012 is het ICCI lid - sinds 2016 ook bestuurder - van de vzw Stichting.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen en Silver sponsor van de vzw Women on Board.

 

Tevens verzorgt het ICCI sinds 2015 de organisatie van de ook voorheen door het IBR georganiseerde infosessies en studiedagen.

 

 

Curriculum voorzitter en ondervoorzitter

  

Lieven ACKE is sinds meer dan 20 jaar audit partner van Mazars Bedrijfsrevisoren. Hij is lid en secretaris van de Raad van het IBR sinds 2007, voorzitter van de Juridische Commissie van het IBR sinds 2010 en ook voorzitter van de Commissie Publieke Sector van het IBR sinds 2013. Lieven is actief in de audit van rechtspersonen van de publieke sector en vertegenwoordigt het IBR in de stuurgroep single audit sinds 2011 en in de begin 2016 opgerichte Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen. Hij neemt sinds kort ook het voorzitterschap waar van de ICCI think tank Europees Systeem van Rekeningen (ESR) 2010. Hij studeerde rechten, accountancy & audit en politieke wetenschappen aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent, thans de Universiteit Gent. Lieven heeft een grondige kennis van het vennootschapsrecht, de ISA’s en de IFRS, de ISSAI en de IPSAS. Hij animeert sinds vele jaren de IBR-ICCI studiedagen, seminaries en infosessies in voormelde materies en publiceerde er ook talrijke bijdragen over.

 

 

Henri OLIVIER is emeritus professor aan de HEC Ecole de Gestion de l'Université de Liège (HEC-ULg) waar hij sinds 1981 les gaf in domeinen als financiële audit, internationale boekhouding en consolidatie. Van 2000 tot 2011 was hij secretaris-generaal van de Federation of European Accountants (FEE), nadat hij gedurende 22 jaar directeur-generaal was geweest van het IBR. Tussen 1982 en 1998 was hij lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) en van 2006 tot 2010 was hij secretaris van de raad van toezicht van de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). In 2013 werd hij opnieuw lid van de CBN. Henri Olivier was voorzitter van de Examencommissie van het IBR, voorzitter van de Belgische afdeling van de Franse Académie des sciences et techniques comptables et financières en correspondent van het Comité de terminologie française van het Canadese Institute of Chartered Accountants. Hij gaf ook les aan de universiteiten van Gent en Luxemburg. Hij is IAG Fellow (Université Catholique de Louvain) en van het Hogenheuvelcollege (Katholieke Universiteit Leuven). Henri Olivier behaalde een Master in de Rechten en een Gespecialiseerde Master in Economisch Recht aan de Université de Liège. Hij behaalde certificaten van het Centre international d'études et de recherches européennes – Luxemburg en het British Institute of International en Comparative Law. Hij is de auteur van vier boeken en meer dan 50 publicaties.

 

Jaarverslagen

 Jaarverslag 2017

 

 Jaarverslag 2016

 

 Jaarverslag 2015

 

 Jaarverslag 2014

 

 Jaarverslag 2013

 

 Jaarverslag 2012

 

 Jaarverslag 2011   

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring