Bibliografie 

Dit document bevat een selectie van boeken en rechtsleerartikelen over het beroep van bedrijfsrevisor (bijgewerkt tot 5/5/2008).

 

1. Tijdschriftartikelen en boeken

 

AERTS, K., “Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren”, Gent, De Boeck-Larcier, 2002, 199 p.
AFSCHRIFT, T. en GODDEVRIENDT, F., “Het beroepsgeheim van fiscale raadgevers: camera obscura of tabula rasa?”, T.F.R. 2002, nr. 218, 295-319.
ALDEWEIRELDT, E., “Controle van de geconsolideerde jaarrekening”, in Consolidatiemethodes en –technieken, St. Acc. Bedr. 1983, afl. 4, 93-110.
ANGOT, H., FISCHER, C. et THEUNISSEN, B., Audit comptable audit informatique, Bruxelles, De Boeck, 2004, 299 p.
ARNET, P., « Contrôle des filiales d’une société mère dans le cadre de la consolidation », Bull. inf. I.R.E. 1990, afl. 8, 1-7.
BAART, T., ROEMERS, S., “Bedenkingen bij de sluiting van de vereffening van een (deficitaire) vereffening : De rol van de aandeelhouders, de vereffenaar en de commissaris bij de sluiting van de (deficitaire) vereffening”, T.R.V., nr. 5, 2005, p. 285-296.
BATS, G., “Vraag om inlichtingen van de administratie over het werkdossier van de revisor”, Accountancy Actualiteit 1999, Ced. Samsom, afl. 9, 7-8.
BATS, G., “De commissaris tijdens de duur en bij afsluiting van de vereffening”, Acc. Bedr. (M) 2002, nr. 4, 13-16.
BATS, G., “Wijziging aan artikelen 133 en 134 Wetboek van Vennootschappen”, Accountancy actualiteit. 14, 2006, 4 p.
BATS, G., “Niet aanstellen van commissaris kan zware gevolgen hebben” Accountancy actualiteit. – nr. 16 , 2007, p.1-6.
BATS, G., “Inbreng in natura en professionele vennootschappen voor vrije beroepen: enkele aspecten”, B.C.N.A.R., Controle van de inbreng in natura, 1988, p. 141-170.
BATS, G., “De bedrijfsrevisor en de inbreng van immateriële bestanddelen”, B.C.N.A.R., Immateriële actiefbestanddelen II, 1990, p. 51-79.
BATS, G., “Tijdelijk vruchtgebruik op aandelen: waarderingsproblematiek anno 2000 – juridische en bedrijfseconomische aandachtspunten” in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, p. 11-38.
BATS; G., “Inbreng in natura en quasi-inbreng van vermogensbestanddelen”, in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en de bedrijfsrevisor Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, p. 49-76.
BATS, G., DE CLIPPEL, F. en VANDAMME, H., Inbreng in natura en quasi-inbreng : vennootschapsrechtelijke, bedrijfseconomische, fiscale en boekhoudkundige analyse, Antwerpen, Kluwer, 2001, 365 p.
BATS, G., “Verslaggeving naar aanleiding van de omzetting van een vennootschap” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, p. 163-182.
BAUDET, J-J., « Colmant Bruno, L'évaluation de l'environnement de contrôle interne et son impact sur l'expression de l'opinion d'audit par l'auditeur externe » C & FP, n°11, 2007, p.311-316.
BEERENS, M. en CORNELIS, L., “De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen”, in Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, GULDIX, E. (ed.), Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1999, 141-193.
BEHETS, L., “Recente rechtspraak inzake de verhouding tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht”, in Praktijkgids voor de jaarrekening, 6 december 1999, 1-7.
BENOIT-MOURY, A., « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », R. P. S. 1986, n° 6369, 1-47.
BENOIT-MOURY, A., CAPRASSE, O., (e.a.), ASBL, Fondations et associations internationales, Brugge, die Keure, 2004, 633p.
BENOIT-MOURY, A. en THIRION, N., « La responsabilité pénale du réviseur d’entreprises: épée de Damocles ou Tigre de papier? », note sous Liège 25 janvier 1996, R. P. S., 1997, 189-229.
BERNARD, D., “Les obligations comptables des ASBL”, Optimum finances n° 21, 2005, p. 1-4.
BERNARD, D., « 2007 : Deuxième grande réforme du révisorat en Belgique » Actualité comptable. - n°10, 2007, p.1-3.
BERNARD, P., “Het beroepsgeheim: de visie van de magistraat”, in De bedrijfsrevisor en het strafrecht, B.C.N.A.R., 1-1991, 73-86.
BILLIET, J., “Het deskundig onderzoek op grond van art. 191 Venn. W.”, (note sous Comm. Bruxelles, 3 septembre 1992), DAOR 1992, nr. 25, 96-98.
BOCKEN, H., “Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband” in STORME, M. (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, XIXe Post Universitaire Cyclus Willy Delva 1993, 81-121.
BOEDTS, T., JENNÉ, F., “De nieuwe regels inzake het vrijwillig openbaar bod” T.R.V. nr. 8, 2007, p.577-631.
BONTE, J., “Enkele strafrechtelijke inbreuken van het gemeen recht en van de vennootschapsrechtelijke regels”, in IBR, Bedrijfsrevisor en het strafrecht, St. Acc. Bedr. 1991, 41-55.
BONTE, J., “Enkele strafrechtelijke inbreuken van het gemeenrecht en de specifieke inbreuken op het vennootschapsrecht en het boekhoudrecht”, in De bedrijfsrevisor en het strafrecht, B.C.N.A.R. 1991/1, afl. 1, 1-56.
BOUCKAERT, F., Notarieel Vennootschapsrecht N.V. en B.V.B.A., I, Antwerpen, Kluwer, 2000, 541 p.
BRAECKMANS, H., “De wet van 2 augustus 2002 inzake behoorlijk vennootschapsbestuur (Corporate Governance)”, R.W. 2003, nr. 42, 1641-1651.
BRAECKMANS, H., “De commissaris inzake opschorting in het raam van het gerechtelijk akkoord en de nieuwe taken van de commissaris-revisor en van de bestuurders”, in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 269-304.
BRAECKMANS, H., “De benoeming van de commissaris-revisor : nieuwe rechtspraak” R.W. 1986, p.1794-1818.
BRAECKMANS, H., “De commissaris : gewijzigde taak en aansprakelijkheid in het Wetboek van vennootschappen” in Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, p.371-381.
BRAECKMANS, H., “De commissaris van de moedervennootschap en van de dochtervennootschap”, T. B. H. nr. 4, 2006, p. 467-474.
BRAECKMANS, H., “Vereffening van vennootschappen : nieuwe bevoegdheid van de rechtbank van koophandel”, R.W. nr. 16, 2006, p. 662-673.
BRAECKMANS, H., “De afschaffing van de effecten aan toonder en andere wijzigingen aan het wetboek van vennootschappen door de wetten van 14 december 2005 en 25 april 2007” R.W. nr. 18, 2007, p.722-733.
BRAECKMANS, H., “Nieuw ondernemingsrecht in België”, S.E.W. 1985, 488-493.
BRANSON, J., “Contrôle légal des comptes : nouvelle huitième directive”, Bilan n° 508, 2005, p. 1-5.
BRANSON, J., “Hervorming auditberoep : vijf fundamentele veranderingen” Balans nr. 568, 2007, p.1-5.
BRANSON, J., “De relatie tussen groepsrevisoren vennootschapsrevisor bij de controle van de geconsolideerde jaarrekening”, T. Acc. 1994, afl. 1, 3-15.
BRANSON, J., “De invoering van de IFRS in België: stand van zaken”, Balans 2003, nr. 477, 5-8.
BRANSON, J., “Eerste toepassing van de IFRS-boek-houdnormen”, Balans 2003, 5-8.
BRANSON, J., “Hoe onafhankelijk is de bedrijfsrevisor?”, Balans 2000, afl. 420, 4-7.
BRANSON, J., SCHOCKAERT, D., “Historiek en toekomst van de Algemene controlenormen van het IBR”, Acc. Bedr. (maandschrift). – nr. 4, 2006, p. 30-41.
BRANSON, J., “De relatie tussen groepsrevisor en vennootschapsrevisor bij de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen”, T. Acc. 1994, afl. 1, 3-15.
BRANSON, J. en DE RIJCKE, C., “Jaarrekeningbeleid door Belgische ondernemingen: het gebruik van voorraadbewegingen”, Acc. Bedr. 1999, afl. 1, 3-21.
BRANSON, J. en LOITS, G., “Resultaatmanipulatie in België: het gebruik van bijzondere opbrengsten en kosten”, Acc. Bedr. 1997, afl. 1, 3-31.
BRANSON, J., “De commissaris-revisor in een geautomatiseerde controle-omgeving”, T. Acc. 1995, afl. 4, 10-17.
BRANSON, J., BREESCH, D. en MASSY, A., “Concentratie in de Belgische auditmarkt: een onderzoek over de periode 1992-2001 en van de gevolgen van het verdwijnen van Arthur Andersen”, Acc. Bedr. (M) 2004, nr. 1, 4-16.
BRANSON, J., BREESCH, D. en SCHOCKAERT D., “Beschrijvende studie van het regelgevend kader inzake het jaarverslag in Europa”, Acc. Bedr. (maandschrift) nr. 1, 2007, p. 24-38.
BREESCH, D., “Neerlegging en controle van KMO-jaarrekeningen niet langer vereist ?” Le Fiscologue. - 2007, p.4-7.
BRIET, H., en VERDONCK, P., « Les associations sans but lucratif » in Le nouveau droit des ASBL et des fondations – La loi du 2 mai 2002, U.C.L. – Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Brussel, Bruylant, 2002, 109-184.
BYTTEBIER, K., “De criteria ter beoordeling van de ontvankelijkheid van een vordering (oud) art. 191 Venn. W. (thans art. 168 W. Venn.)”, (note sous Comm. Gand, 23 juin 1992), R.D.C., 1994, 1032-1039.
BYTTEBIER, K. en FELTKAMP, R., “Controle op de vennootschap door de bedrijfsrevisor”, R.W 2004, nr. 40, 1575-1596.
BYTTEBIER, K. en VAN DE GEHUCHTE, T., “De Richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen : een eerste verkenning”, T.F.R. nr. 3, 2006, p. 1422-1438.
BYTTEBIER K., VAN DE GEHUCHTE, T., “De wet van 2 juni 2006 tot verbetering van de vereffeningsprocedure : enkele eerste kanttekeningen”, T.R.V. nr. 1, 2007, p. 3-20.
CALLENS, B., “Bedrijfsrevisor - Ondernemingsraad: controletechnische aspecten”, Acc. Bedr. 1988, afl. 9, 7-13.
CALLENS, B., en FISCHER, C., “ Le droit comptable et le commissaire-réviseur dans le code des sociétés”, in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, 93-114.
CALUWAERTS, M., « Contrôle extrerne des SA, SPRL et SC », in Droit des sociétés commerciales, Brussel, Kluwer, 2002, 729-781.
CAMESASCA, P.-D., “Prospectus aansprakelijkheid”, DAOR 1996, afl. 40, 9-37.
CATS, J.-F., « La certification des comptes annuels », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, 71-90.
CHIAU, A. en VAN DEN BOSSCHE, J. (ed.), De gids voor Accountants en Bedrijfsrevisoren 2000: financieel, fiscaal en juridisch vademecum, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2000.
CLAES, M., « Erreurs et fraudes: rôle et responsabilité du contrôleur », Rev. b. compt., 1996, n° 3, 15-18.
CLAES, M., « Règles déontologiques et professionnelles du réviseur d’entreprises », série Expert Plus (les nouveaux horizons), Bruxelles, Editions Comptabilité et Productivité, n° 2, 1993.
COIBION, A., « Développements récents en matière de responsabilité des dirigeants : l'arrêt de la cour de cassation du 20 juin 2005 et la loi-programme du 20 juillet 2006 » Cahier du juriste = Cahier van de jurist. - n° 4-5, 2006, p.49-60.
COIPEL, M., « La SPRL n'est plus vraiment une société fermée » R. P. S. n° 6963, 2007, p.533-539.
COLAERT, V., “Uitkering van een superdividend, waar ligt de grens ?”, T.R.V. nr. 6, 2006, p. 468-483.
COLAERT, V., “De letter versus de geest van de wet. Het toepassingsgebied van artikel 617 w. venn.”, T.R.V. nr. 1, 2007, p.21-29.
COLLE, Ph., “De nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord”, in Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Maklu, 1999, 13-15.
COLLEYE, J. en CLAES, M., « La comptabilité au 20ème siècle: de l’image réelle à l’image virtuelle en passant par l’image fidèle », in Liber Amicorum Raymond Krockaert, Uitgave Instituut der Accountants, Tielt, Lannoo, 1998, 53.
COLLEYE, J. en DELVAUX, G., « Traité des techniques révisorales », série Expert Plus (les nouveaux horizons), Bruxelles, Editions Comptabilité et Productivité, n° 5, 1993, 238 p.
COLMANT, B., « Connexion des droits comptable et fiscal des entreprises : quelques repères et réflexions”, Acc. & Tax. - n°1, 2006, p. 23-31.
COLMANT, B., « Quelques réflexions sur la fidélité des images comptables », Acc. & Tax. - n°2, 2006, p. 5-16.
COLMANT, B., « Vers une privatisation du droit comptable ? » Rev. b. Compt. n°3, 2007, p.6-7.
COLMANT, B., « La juste valeur comptable : considérations accessoires » Acc. & Tax. n°4, 2007, p.40-42.
COLMANT, B., “Financiële instrumenten: getrouw beeld en boekhoudkundige principes”, Acc. & Tax 2001, afl. 3, 9-19.
CORMIER, D. en MAGNAN, M., « L’évaluation du risque de non-continuité de l’exploitation: un nouvel outil d’analyse pour le réviseur », Acc. Bedr. 1994, afl. 3, 25-39.
CORNELIS, L., Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 997 p.
CORNELIS, L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, I, Antwerpen, Maklu, 1989, 735 p.
CORNELIS, L., Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle, L’acte illicite, Bruxelles, Bruylant, 1991, 733 p.
COSTA, O., « Réflexions sur le stage de réviseur d’entreprises à l’IRE et celui d’expert-comptable et de conseil fiscal à l’IEC », Actualité comptable, 2003, n° 22, 1-7.
COSTA, O. et KILESSE, A., « Les stages de réviseur d’entreprises à l’IRE et d’expert-comptable et de conseil fiscal à l’IEC », C. & F.P., 2003, n° 9, 489-518.
COUSY, H., “Algemene beschouwing over de evolutie van de professionele aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor”, Per. Ber. I.B.R. 1987, nr. 4, 1-6.
COUSY, H., VAN DER SPIKKEN, A. en VANSWEEVELT, T., Country Report Belgium: “the Auditor Case”, in The Limits of Expanding Liability, Den Haag, Kluwer Law International, 1998, 81-85.
COUTURIER, J.J., “Fiscale aspecten van een inbreng in natura”, B.C.N.A.R., Controle van de inbreng in natura, 1988, p. 87-130.
CROES, J., “Revisor” Vennootschapsrechtelijke aspecten van prudentiële controle op verzekeringsondernemingen. - 2007, p.129-146.
CULOT, H., « La prime d'émission » R. P. S. - n° 6960, 2007, p.455-501.
DE BACKER, G., “Aansprakelijkheid bedrijfsrevisor aangepast”, Audit, control & governance. – nr. 3, 2006, p. 1-2.
DE BACKER, G., “Gewijzigde onafhankelijkheidsregels voor de commissaris”, Audit, control & governance. – nr. 19, 2006, p. 1-2.
DE BATSELIER, E., “Controle op de vennootschap door de bedrijfsrevisor”, R.W. 2004, p. 211-213.
DE BAUW, F., “De strafbepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, T.R.V. 1996, 15-36.
DE BEELDE, I., “De fraudeproblematiek en de bedrijfsrevisor - Een internationale benadering”, in Controlegids Jaarrekening 1994, afl. 8-9, C9, 1-25.
DE BEELDE, I., COOREMAN, S. en LEYDENS, H., “Verwachting met betrekking tot de rol van bedrijfsrevisoren (deel 2)”, Acc. Bedr. (M) 2003, n° 7, 13-33.
DE BEELDE, I., “De oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (1948-1953)”, in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, 141-150.
DE BEELDE, I., COOREMANS, S.en LEYDENS, H., “Verwachtingen met betrekking tot de rol van bedrijfsrevisoren” (deel 1), Acc. Bedr. (M) 2003, nr. 6, 9-30.
DE BEELDE, I., COOREMANS, S.en LEYDENS, H., “Verwachtingen met betrekking tot de rol van bedrijfsrevisoren” (deel 2), Acc. Bedr. (M) 2003, nr. 7, 13-33.
DE BEURME, F., “Controle van de filialen van een moedermaatschappij in het kader van de consolidatie”, IBR. Per. Ber. 1990, afl. 8, 1-8.
DE CLIPPEL, F., « De waardebepaling van aandelen ingevolge de gedwongen overdracht en bij de inbreng in natura », R.W., 2001-02, p. 977-982.
DE CORDT, Y., « Les stakeholders dans les codes de corporate governance », R. P. S. n° 6932, 2005, p. 54-93.
DE CORDT, Y., « Le contrôle des comptes : Un acte fondamental de transparence » Le nouveau visage du contrôle des comptes et du révisorat d'entreprises : Après la directive 2006/43 et sa transformation en droit belge, Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Brussel, Bruylant, 2007, p.1-43.
DE COSTER, M., “De onderneming t.o.v. immateriële vaste activa case: philips België”, B.N.A.C.R., Immateriële actiefbestanddelen II, 1990, p. 79-83.
DE LANGHE, J., “Afhandelen van fraudegevallen door de Commissaris”, Acc. Bedr. 1990, afl. 3, 3-9.
DE LEENHEER, I., “Nieuw KB voegt indicatoren ernstige en georganiseerde fiscale fraude toe aan witwaswet” Accountancy actualiteit. – nr. 9, 2007, p.1-5.
DE LEENHEER, J., “Het getrouw beeld in het boekhoudrecht - een rechtsvergelijkende schets”, De Belgische Accountant 1994, afl. 3, 44-48.
DE LEENHEER, J., “Het professioneel oordeel van de accountant bij overdracht en waardering”, in Liber Amicorum Raymond Krockaert, Uitgave Instituut der Accountants, Tielt, Lannoo, 1998, 5-10.
DE LEENHEER, J., en VAN BOVEN, R., “Accountancy in het licht van de Corporate Governance wet”, Acc. & Tax, 2002, nr. 3, 14-50.
DE LEENHEER, J., DENEF, M., DESCHRIJVER, D., HELLEMANS, F., TAS, R., TILLEMAN, B., SERVAES, B., VAN DE WALLE, V. en WAUTERS, B., De V.Z.W. gezien vanuit de praktijk Brugge, die Keure, 1996, XXII, 427 p.
DE LEMBRE, E., “Resultaatsbeïnvloedingstechnieken”, Acc. Bedr. 1992, afl. 3, 3-13.
DE LEMBRE, E. en DE BEELDE, I., “Het beroep van de bedrijfsrevisor-verwachtingen voor het jaar 2000”, Acc. Bedr. 1991, afl. 1, 17-39.
DE LENTDECKER, J., “Inleiding en grondslagen van ons strafstelsel”, St. Acc. Bedr. 1991, afl. 1, 7-22.
DE MAEYER, K., PEGIE, L., “Omzetting in het Belgisch recht van de dertiende richtlijn inzake openbaar onvernamebod : Het vrijwillig openbaar bod en de beschermingsmaatregelen” Cahier du juriste = Cahier van de jurist. – nr. 1-2, 2007, p.29-33.
DE MEUTER, S., De aansprakelijkheid van de interne auditor, Antwerpen, Maklu, 1999, 366 p.
DE POORTER, I., “De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren beperkt”, T.R.V. nr. 5, 2006, p. 358-372.
DE POORTER, I., Controle van financiële verslaggeving : revisoraal en overheidstoezicht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 572 p.
DE POORTER, I., “De taak van een revisor bij de inbreng van een schuldvordering” T.R.V.. nr. 7, 2007, p.560-572.
DE POORTER, I., « De onafhankelijkheid van de commissaris in een internationaal perspectief », T.B.H. 2002, afl. 10, 790-811.
DE POORTER, I., “De onafhankelijkheid van de commissaris in het kader van de wet corporate governance”, T.R.V. 2003, 233-343.
DE POORTER, I., “De bezoldiging van de commissaris in het licht van de Wet Corporate Governance”, Acc. Bedr. (M.) afl. 5, 8-15.
DE POORTER, I., en VAN DER ELST, C., “De onafhankelijkheid van de commissaris” in Financieel Recht op zoek naar nieuwe evenwichten, Instituut Financieel Recht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 291-360.
DE SAMBLANX, M.J., « Déroulement d’une mission de révision », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, 91-112.
DE SAMBLANX, M. J., “Forensische audit als ondersteuning voor prudentieel toezicht”, in Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, II, Financiële transacties Financiële markten Prudentieel recht, Intersentia, 2003, 449-498.
DE SCHRYVER, V., “Prospectusaansprakelijkheid”, in Financieel recht tussen oud en nieuw (ed. E. Wymeersch), Antwerpen, Maklu, 1996, 338-364.
DE SCHUTTER, P., “Art. 60 van de vennootschappenwet na de Wet van 13 april 1995”, Acc. Bedr. 1995, afl. 7, 16-22.
DE STAERCKE, V.J., « La comptabilité des engagements non exprimés dans les comptes », in La comptabilité et le droit, Bruxelles, 1974.
DE VLOO, R., “De meldingspIicht bij fraude na de Wet van 10 augustus 1998”, R.W. 1998-99, 1195-1206 en De Belgische Accountant, 1999, IDAC, afl. 1, 27-41.
DE VLOO, R., Diverse aspecten van de aansprakelijkheid van de accountant, IDAC, Diegem, Ced Samsom, 1994, 105 p.
DE WOLF, M., Principes en matière de responsabilité du réviseur d’entreprises, de l’expert-comptable et du conseil fiscal, Séminaire sur les responsabilités civiles des acteurs économiques, Bruxelles, Van Ham & Van Ham, 7 décembre 2000, 18 p.
DE WOLF, M., « Droit comptable, rapports révisoraux et code des sociétés », Revue du notariat belge, 2001, 515-537.
DE WOLF, M., « La comptabilité, le contrôle, l'immatriculation et la publicité de la société européenne », La société européenne, Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 181-191.
DE WOLF, M., « Et si nous voulions nous séparer de notre commissaire... », ASBL actualités. - n°63, 2006, p. 4-5.
DE WOLF, M., « Quel avenir pour les reviseurs d'entreprises : du corset belge à la libéralisation européenne », www.Droit-Fiscalite-Belge.com. – 2007.
DE WOLF, M., « Le nouveau visage du réviseur d'entreprises » ASBL actualités. - n°79, 2007, p.5-6.
DE WOLF, M., « La réforme du révisorat d'entreprises : Les lignes de force de la directive européenne et des options belges de transposition » in Le nouveau visage du contrôle des comptes et du révisorat d'entreprises : Après la directive 2006/43 et sa transformation en droit belge, Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Bruxelles, Bruylant, 2007, p.69-101.
DE WOLF, M. « La tenue et le contrôle des comptes des associations », in Le nouveau droit des ASBL et des fondations – La Loi du 2 mai 2002, U.C.L. – Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Bruxelles, Bruylant, 2002, 317-338.
DE WOLF, M., “Droit comptable et droit fiscal: Deux amants inséparables”, in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, 201-210.
DE WULF, H., “De onafhankelijkheid van de commissaris : afkoelingsperiode en vergoeding”, Behoorlijk vennootschapsbestuur: Een analyse van de wet van 2 augustus 2002, Antwerpen, Intersentia, 2003, 135-168.
DE WOLF, P., « Les responsabilités de l'organe de gestion et du commissaire » in Le nouveau visage du contrôle des comptes et du révisorat d'entreprises : Après la directive 2006/43 et sa transformation en droit belge, Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Bruxelles, Bruylant, 2007, p.251-258.
DAENEN, P., “Een (terug)blik op de wet tot verbetering van de vereffeningsprocedure” DAOR nr. 83, 2007, 321-325.
DASSESSE, M., « L’impact du droit européen sur la révision des comptes », in Liber Amicorum Raymond Krockaert, Uitgave Instituut der Accountants, Tielt, Lannoo, 1998, 81.
DEBROUX-LEDDET, M.-C., « Mandat de commissaire et activités interdites », ASBL actualités. - n°64, 2006, p. 5-7.
DEBUCQUOY, M., “De wet van 20 juli 2005 : koppel verschoonbaarheid & bevrijding uit elkaar”, T.R.V. nr. 6, 2006, p. 443-454.
DECEUNYNCK, F., “Het concept van onafhankelijkheid in de International Accounting Standards”, Acc. Bedr. (T) 2002, afl. 1, 28-34.
DELIEGE, A., « Réflexions sur les relations entre le notaire et le réviseur d’entreprises », C.B.N.C.R., Contrôle des apports en nature, 1988, p. 137-141.
DELLA FAILLE, P., « La transposition de la Directive Prospectus en droit belge : une révolution de velours en droit financier”, R.D.C. n°1, 2007, p. 3-38.
DELMOTTE, B., “De wettelijke beperking van aansprakelijkheid van bedrijfsrevisoren”, DAOR nr. 80, 2006, p. 321-347.
DELMOTTE, B., “Over het beroepsgeheim van de commissaris bij een internationale groepsaudit en de beschrijving van risico’s en onzekerheden in het jaarverslag”, T.R.V., 2006, 274-286.
DELVAUX, G. en CLAES, M., « L’histoire d’une profession: spécificités des professions d’expert­comptable et de réviseur d’entreprises », Rev. b. compt. 1996, n° 1, 23-24.
DELVAUX, G., « Importance pour les mandataires sociaux de détecter à temps les difficultés de l’entreprise », in Liber Amicorum Raymond Krockaert, Uitgave Instituut der Accountants, Tielt, Lannoo, 1998, 107-140.
DELVAUX, G., « Le contrôle des comptes consolidés », Rev. b. compt., 1991, n°. 3, 59-69.
DELVAUX, T., « Le contrôle d'une société - Sens et contresens d'un concept polysémique : Variations sur un même thème en droit des sociétés, droit de la concurrence et droit des marchés publics » Journal des tribunaux. - n° 6287, 2007, p.789- 819.
DEMUYNCK, L, “De bedrijfsrevisor: controleur en/of adviseur? Problemen van onafhankelijkheid en administratieve samenwerking”, T.R.V. 1992, 17-35.
DENDAUW, C., « Contrôle légal des comptes : une nouvelle directive européenne » Liber Amicorum Erik De Lembre. - 2007, p.43-64.
DENDAUW, C., “Bientôt du neuf en matière d’indépendance des réviseurs”, Actualité comptable, n°. 12, 28 juni 2002, Brussel, 3-7.
DENEF, M., Economische activiteiten van VZW en stichting, Kalmhout, Biblo, 2003, 607 p.
DENEF, M., “De wetten tot wijziging van de VZW-wet van open doelkansen, gemiste penaltys en veel rode kaarten”, T.R.V. 2004, 395-405.
D’HULST, K. en STROBBE, D., “De bewegingsvrijheid van de commissaris verder aan banden gelegd : de KB’s inzake de verboden prestaties en het comité voor advies en controle”, Acc. Bedr. (M), 2003, nr. 8, 22­38.
DIEUX, X., “Bedrijven en fraude - een algemene schets van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregeling van de externe auditor”, De Belgische Accountant, IDAC, 1995, afl. 1, 16-20.
DIEUX, X., « Devoirs et responsabilités des commissaires-réviseurs en cas de fraude », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, 18 p.; ook in Bronnen van aansprakelijkheid van de revisor, St. Acc. Bedr. 1996, afl. 2, 1996, 55-70.
DIEUX, X., « Willermain Didier, Les O.P.A. obligatoires en droit belge et européen après la directive du 21 avril 2004 et la loi du 1er avril 2007 : (y compris les règles transitoires) » R. P. S., 2008, p.7-114.
DIEUX, X., “Plichten en aansprakelijkheid van de commissaris-revisor”, in Bronnen van aansprakelijkheid van de revisor, Studies I.B.R., Recht, 2-1996, 55-71.
DIEUX, X., “Devoirs et responsabilités – des réviseurs en cas de fraude », in X, Reeks legal Tracks I, Brussel, Bruylant, 2003, 525-544.
DIRIX, E., Het begrip schade, Antwerpen, Kluwer, 1984, 150 p.
DISCRY, L, “Het commissarisverslag”, T. Acc. 1991, afl. 1, 16-18.
DUPLAT, J.-L., “De bijzondere opdrachten in de vennootschapswet”, De Belgische Accountant 1992, afl. 4, 4-5.
DUPLAT, J.L., « Dernières évolutions en matière de contrôle externe », in Dernières évolutions en droit des sociétés, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 2003, 151-155.
DUPLAT, J.-L. en HERBAY, E, « Vers l’adoption de nouveaux référentiels comptables? », in Liber Amicorum Raymond Krockaert, Uitgave lnstituut der Accountants, Tielt, Lannoo, 1998, 141-156.
DUPLAT, M., LAMBRECHT, P., « Les offres publiques d'instruments de placements et l'exigence de prospectus en droit belge - Examen de la loi du 16 juin 2006 » R. P. S., 2007, p.149-262.
DUPONT, L., “Enkele aspecten van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor”, in Bronnen van aansprakelijkheid van de revisor, St. Acc. Bedr. 1996, afl. 2, 1996, 71-108.
DUPONT, T., « Le comité d'audit : principes et fonctionnement », Actualité comptable. - n°1, 2006, p. 1-4.
DUPONT, T., « Le commissaire de la société et les prestations hors mandat », Actualité comptable. - n°1, 2006, p. 1-6.
DUPONT, T., « Le secret professionnel du réviseur d'entreprises : précisions apportées par le conseil de l'IRE », Actualité comptable. - n°14, 2006, p. 1-2.
DUPONT, T., « Emolument du commissaire : le schéma des comptes annuels bientôt modifié », Actualité comptable. - n°16, 2006, 5 p.
DUPONT, T., « La lettre d'affirmations de la direction, nécessaire outil de contrôle pour le commissaire d'une société », Actualité comptable. - n°5, 2007, p.1-4.
EECKHOUT, R., “De commissaris-revisor: interne controle en corporate governance”, in Corporate governance en de commissaris-revisor, St. Acc. Bedr., afl. 5, 1996, 15-28.
ERALY, P., “De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor”, KULeuven - eindwerk 1991, onuitg., 75 p.
EVRARD., M. en DESTUYVER, E., “Het going-concern principe en ondernemingen in moeilijkheden”, in De revisorale controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, 297-320.
EVRARD, M., VAN DER VAEREN, E., « Les fusions transfrontalières : un pas de plus vers une Europe harmonisée » DAOR n°81, 2007, p.103-123.
FELIX, E., « La réforme de l'expertise judiciaire. Réforme pour l'expert, révolution pour le juge » Rev. b. Comp. n°4, 2007, p.19-25.
FISCHER, C., « Les effets du nouveau régime de liquidation sur la comptabilité des sociétés dissoutes », C. & F. P. n°8, 2006, p. 269-280.
FORGES, M., « Excusabilité du failli et décharge de la caution : un nouveau régime”, C. & F. P. n° 9, 2005, p. 299-306.
FORIERS, P.A., “De burgerlijke aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren: een algemeen overzicht”, in Bronnen van de aansprakelijkheid van de reviso”, St. Acc. Bedr. 1996, afl. 2, 7-32.
FORIERS, P.A. et VON KUEGELGEN, M., « La responsabilité civile des réviseurs et experts-comptables », Rev. dr. U.L.B.,1992-2, 11-61.
FRONVILLE, H., « Les missions de contrôle occasionnelles », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, 143-160.
FRONVILLE, H., KILESSE, A., « L'agrément des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit en Belgique » in Le nouveau visage du contrôle des comptes et du révisorat d'entreprises : Après la directive 2006/43 et sa transformation en droit belge, Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Bruxelles, Bruylant, 2007, p.137-151.
FRONVILLE, H., DELVAUX, G. en SERVAIS, J., « Analyse des comptes annuels et missions spéciales en cas de liquidation et de transformation des sociétés », in Manuel pratique des contrôles et de redressements comptables, Brussel, Editions Comptabilité et productivité, 1997, 284 p.
GEENS, K., “Over de uitgestrekheid van de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de vennoot en over zijn vertegenwoordiging door een accountant”, (note sous Comm. Dendermonde (réf..), 1er mars 1989), T.R.V. 1989, 224.
GEENS, K., “De professionele en interprofessionele vennootschap: een stand van zaken”, Acc. Bed. 1985, afl. 5, 15-23 en afl. 6, 30-33.
GEENS, K., “Korte beschouwing over onafhankelijkheid naar aanleiding van 25 jaar trouwe dienst”, in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, 259-264.
GEENS, K., “Wat is vatbaar voor inbreng in vennootschap? Een juridische analyse”, B.C.N.A.R., Controle van de inbreng in natura, 1988, p. 7-36.
GEENS, K., « Quels biens peuvent être apportés en société ? Une analyse juridique », C.B.N.C.R., Contrôle des apports en nature, 1988, p. 7-36.
GEENS, K., DENEF, M., HELLEMANS, F., TAS, R. en VANANROYE, J., “Overzicht van rechtspraak-Vennootschappen (1992-1998)”, T.P.R. 2000, (99) 370-375, 99-538.
GELDERS, G., « Un droit comptable pour les associations sans but lucratif », in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, 265-290.
GEYSEN, J., “De rol van de revisor ten aanzien van de ondernemingsraad”, in Controlegids Jaarrekening, 1994, afl. 8, C2, 1-1.5.
GIESEN, L., Bewijs en aansprakelijkheid: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht, Boom, Juridische Uitgevers, 2000, 241-257.
GODEFROID, J., “De bedrijfsrevisor en de tuchtregeling”, in Bronnen van aansprakelijkheid van de revisor, St. Acc. Bedr. 1996, afl. 2, 143-163.
GOEMINNE, A., “Het prudentieel en revisoraal toezicht”, in De hervorming van de financiële markten en bemiddelaars, Cahiers AEDB/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 1997, 639-654.
GOFFIN, F. et TROUSSEL, J.-C., « Les responsabilités de l’expert-comptable, Institut des Experts-comptables » - I.D.A.C., Séminaire, 1988/89, 18 février 1989.
GOFFIN, J.F., Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, Larcier, 2004, n°. 153-160, p. 275-296.
GOLLIER, J.-M. et VANDEPITTE, P., “De individuele controlebevoegdheid van de vennoot in kleine en middelgrote vennootschappen”, (note sous Comm. Bruxelles (réf.), 20 décembre 1998), T.R.V. 1990, 574.
GOOVAERTS, R., “De relatie tussen interne en externe auditors”, in Controlegids Jaarrekening, 1994, afl. 8, C8, 1-34.
GROFFILS, W. (ed.), “Inleiding tot de interne controle”, St. Acc. Bedr. 1994, afl. 2, 84 p.
GUCHEZ, S., « La responsabilité des titulaires de professions comptables et fiscales en cas de non-respect du secret professionnel » Actualités fiscales. - n°33, 2007, p.6-8.
HACKE, P. en VERMEEREN, P., “Consolidatie-controle”, Acc. Bedr. (M) 1994, nr. 1, 22-28.
HANCKE, P., en VERMEEREN, P., « Consolidatie – contrôle », Acc. Bedr. (M) 1994, afl. 1, 22-28.
HAVERALS, J., « Nouvel arrêté royal en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » C. & F. P. - n°9, 2007, p.208-213.
HEIRBAUT, W., “Verplichte verzekering voor de commissaris-bedrijfsrevisor”, Accountancy 1984, afl. 4, 9­10.
HELLEMANS, F., “De IAS/IFRS-normen en de nieuwe auditrichtlijn”, T.R.V. nr. 8, 2006, p. 631-658.
HELLEMANS, F., “De commissaris en de wet corporate governance: naar een verstrekte bij wet gespecificeerde onafhankelijkheid”, in nieuw Vennootschapsrecht – Wet Corporate governance, Kalmthout, Biblo, 2003, 245-278.
HELLEMANS, F., “De nieuwe regels inzake boekhouding, jaarrekening en controle: meer verantwoording en meer (mogelijkheid) tot toezicht”, T.R.V. 2004, 457-483.
HOLLANDERS DE OUDERAEN, N., “De gerechtelijke commissaris: ook op eenzijdig verzoekschrift?”, (note sous Comm. Tongeren (réf.), 4 avril 1990 et 1 1 mai 1990), T.R.V. 1991, 100-103.
HOVELAQUE, B., “Code-Buysse-Behoorlijk bestuur op maat van de KMO” Audit, control & governance. – nr. 21, 2007, p.1-4.
HUYBRECHTS, L., “De inbreng in natura en de bedrijfsrevisor: controleur en adviseur”, R.W. 1988-89, 668­669.
HUYBRECHTS, L., “Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, inzonderheid door revisoren, accountants en advocaten”, T.B.R. 1995, 664-681.
HUYBRECHTS, L., “Het beroepsgeheim van revisoren”, noot onder Rb. Brussel 16 april 1996, T.B.H. 1996, 927-929.
HUYBRECHTS, L., “Het zaken-bank-beroepsgehaim in het strafproces”, in Tilleman, B. (ed.), Ondernemingsstrafrecht, Brugge, die Keure, 1999, 154.
HUYBRECHTS, L., “Bedenkingen vanuit strafrechtelijke hoek”, B.C.N.A.R., Controle van de inbreng in natura, 1988, p. 171-185.
IBR, “Aanwezigheid van een bedrijfsrevisor op de voorbereidende vergaderingen van de ondernemingsraad”.
IBR Periodieke Berichten 1987, afl. 3, 3.
IBR, Memorandum van het IBR aan de Minister van Economische Zaken, IBR Periodieke Berichten 1994, afl. 8, 2-8.
IBR, “Ontwerp van controle-aanbeveling, analytisch onderzoek”, IBR Per. Ber. 1993, afl. 5, 1.
IBR, “Problemen in verband met de in de vennootschappenwet bedoelde half jaarlijkse staat”, IBR Per. Ber. 1990, afl. 7, 1-5.
IBR, Vademecum van de bedrijfsrevisor I, Rechtsleer, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, 711 p.
IBR (ed.), Liber Amicorum 1953-93, 368 p.
IBR (ed.), Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, 683.
IBR, “De rol, het statuut en de aansprakelijkheid van de wettelijke rekeningcontroleur in de Europese Unie”, in Studies I.B.R., Beroep, 1-97, 109 p.
I.B.R., Vademecum van de bedrijfsrevisor – plichtenleer en controlenormen, Diegem, Kluwer/Ced. Samson, 1998, 757 p.
I.B.R., “Boekhouding en audit in de niet commerciële sector, Deel audit”, in Studies I.B.R., 7/2002, Brussel, I.B.R., 2002, 72 p.
I.B.R. (ed.), “I.B.R. 1953-2003”, Per. Ber. I.B.R. 2003, nr. 5 (speciaal nummer), 56 p.
I.B.R. (ed.), 50 jaar revisoraat – 50 ans de revisorat, Brugge, die Keure, 2003, 363.
I.B.R., “Bronnen van aansprakelijkeid van de revisor” in Studies I.B.R. Recht 2/96, 186p.
I.B.R., “De rol van de commissaris-revisor t.a.v. fraude en onregelmatigheden”, in Opinies en beschouwingen, 4/1996, 39p.
INGHETS, B., « Petite histoire d'une grande idée : l'excusabilité » R.D.C. = T.B.H. - n°4, 2007, p.307-331.
J.V.D., “Exit jaarverslag en commissaris-revisor voor bepaalde KMO’s”, Balans 1996, afl. 324, 3-5.
J.V.D., “Meldingsplicht: ook voor bedrijfsrevisoren en accountants”, Fiscoloog 1998, nr. 647, 1-3.
JANSSENS, C., “Het vereffeningsverslag voorzien door artikel 178bis van de Venn. W.”, De Belgische Accountant 1999, afl. 3, 10-37.
JANSSENS, C., « Les forums de l’audit. Aspects juridiques et techniques du plan financier », Rev. b. compt. 1999, n° 1, 3.
JANSSENS, E., « Déclaration 'corporate governance' dans le rapport de gestion », Bilan. - n°529, 2006, p. 3-5.
JEHASSE, P., « La loi du 2 juin 2006 modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation : exposé des principes et analyse critique », DAOR : Le droit des affaires = DAOR : Het ondernemingsrecht. - n°81, 2007, p.124-146.
KEUTGEN, G., « L’information des actionnaires », Ann. Dr. Louvain, 1985, 183-199.
KEUTGEN, G., “Frans Vanistendael en de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat” in Liber Amicorum Frans Vanistendael, Antwerpen, Knops publishing, 2007, p.241-244.
KEUTGEN, G., en LAMBRECHTS, P., “ La dimension des sociétés – Emprunts au droit comptable et au droit financier”, in Le nouveau Code des sociétés, Brussel, Bruylant, 1999, 217-220.
KILESSE, A., “Consolidatieverplichting en de benoeming van de commissaris-revisor in het kader van de reparatiewet”, IBR Per. Ber. 1995, afl. 8, 5-7.
KILESSE, A., « Evaluations d’entreprises en droit des sociétés et droit comptable », in Nouvelles orientations en droit comptable, Liège, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit, 1994, 415-464.
KILESSE, A., « Le pouvoir d’appréciation de l’organe de gestion dans le cadre de l’établissement des comptes annuels », R.D.C., 2004, n° 3, 303-309.
KILESSE, A., « L’indépendance du commissaire à la lumière de la loi corporate governance », Rev. Prat. Soc., 2003, n° 6879, 5-101.
KILESSE, A., « De invoegetreding van de nieuwe consolidatiecriteria » Per. Ber. I.B.R. 1998, afl. 2, 8-9.
KILESSE, A., « La prévention et la détention de la fraude au niveau de l’information financière : le réviseur d’entreprises est-il le seul acteur ? », C & FP 2003, 1-21.
KILESSE, A., « Le nouveau cadre comptable des petites et des grandes ASBL », T.B.H. 2004, 323-376
KILESSE, A., « Le transfert d’un actif incorporel à une société. Le cas des professions libérales », C.B.N.C.R., Contrôle des apports en nature, 1988, p. 103-135.
KILESSE, A., « Le réviseur face aux problèmes d’évaluation », IBR, Liber Amicorum 40-jarig bestaan, 1993, p. 291-309.
KILESSE, A., « Le rapport d’un réviseur d’entreprises en tant qu’élément de preuve dans les litiges fiscaux », R.G.F., 1996, p. 87-91.
KILESSE, A., note sous Gand 12 décembre 1996 (évaluation d’une clientèle), R.G.F., 1997, p. 153-158.
KILESSE, A., « L’évaluation des actions non cotées en bourse au regard des impôts sur les revenus », R.G.F., 1997, p. 338-352.
KILESSE, A., « Les normes IRE relatives aux apports et quasi-apports », C. & F.P., 2000, p. 595-599.
KILESSE, A., « Les évolutions récentes de certaines missions particulières visées par le droit des sociétés », in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, p. 309-353.
KILESSE ; A., note sous Bruxelles, 3 novembre 2000 (notion de « valeur intrinsèque »), R.G.F. , 2001, p. 222-227.
KILESSE, A., « La règle des 4x4 n’est pas une émanation de l’IRE », R.G.F., 2001, p. 229-230.
KILESSE, A., « L’évaluation d’un fonds de commerce », C & FP, 2002, p. 359-370.
KILESSE, A., « Les apports et les quasi-apports », in Tilleman, B., Benoit-Moury, A., Caprasse, O. en Thirion, N. (ed.), De oprichting van vennootschappen en de opstratfase van ondernemingen – La constitution de société et la phase de démarrage d’entreprises, Brugge, die Keure, 2003, p. 225-252.
KILESTE, P. et CALUWAERTS, M., « La responsabilité du réviseur d’entreprises », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Gent, Mys & Breesch, 1995, 190-232.
KILESTE, P. et CALUWAERTS, M., « La responsabilité du réviseur d’entreprises », in De revisorale controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen, Cahiers AEDBF/EVBFR, Brussel, Bruylant, 2000, 227-296.
KILESTE, P. et CALUWAERTS, M., « La responsabilité du réviseur d’entreprises notamment en cas de fraude », in Cahiers AEDBF/EVBFR, Gent, Mys et Breesch, 1995, 191-232.
KILESTE, P., CALUWAERTS, M., « La responsabilité du réviseur d’entreprises, notamment en cas de fraude », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Bruxelles, Bruylant, 2000, 228-296.
KILESSE, P., en STAUDT, C., “La responsabilité de l’administrateur et du réviseur d’entreprises dans les sociétés anonymes” in Dernières évolutions en droit des sociétés, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 72-117.
KIRKPATRICK, J., “Convergence et divergences entre le droit comptable et le droit fiscal”, in Commission Droit et Vie Des Affaires, Nouvelles orientations en droit comptable, Liège, Faculté de droit, 122.
KUYPERS, W., “Revisorale controle bij inbrengen in natura in de cooperatieve vennootschap”, T.R.V. 1990,175-180.
LAFOSSE, H., BATS, G., BASTOGNE, J., VAN CUTSEM, R., KILESSE, A., en ROGISTER, H., B.C.N.A.R., Inbreng van immateriële actiefbestanddelen, 1989, 103 p.
LAFOSSE, H., BATS, G., BASTOGNE, J., VAN CUTSEM, R., KILESSE, A., en ROGISTER, H., C.B.N.C.R., Apports de valeurs incorporelles, 1989, 96 p.
LAGA, H., De minderheidsvordering en het deskundigenonderzoek, in N.V. en B.V.B.A. na de wet van 18 juli 1991, Kalmhout, Biblo, 1992, (217) 243-249.
LAGA, H., “De verslaggevingsplicht van de commissaris-revisor: sancties in geval van ontbreken of van onvolledig verslag”, in Bronnen van de aansprakelijkheid van de revisor, St. Acc. Bedr. 1996, afl. 2, 33-39.
LAGA, H., “Wet van 21 februari 1985 tot Hervorming van het Bedrijfsrevisoraat: overgangsrecht en inwerkingtreding”, R.W. 1984-85, 2930-2942.
LAGA, H., “Europese initiativen inzake corporate governance”, T.R.V. nr. 8, 2006, p. 659-672.
LAMBRECHT, P., en DUBOIS, F; X, “La réforme des ASBL: convergeances et divergeances avec le droit des sociétés”, in Liber Amicorum Michel Coipel, Brussel, Kluwer, 633-649.
LAMMERS, E.-J., “Jaarrekeningfraude”, Aantekeningen bij de Praktijkgids voor de Jaarrekening 2000, afl. 10, 3-17.
LAMON, H., VAN BAVEL, A., « IAS/IFRS pour les comptes sociaux de toutes les sociétés belges ? », DAOR n°80, 2006, p. 348-383.
LEFEBVRE, C. en FLOWER, J., European Financial Reporting: Belgium, London, Routledge 1994, 313 p.
LENAERTS, G., “Europa en financiële verslaggeving : minder transparantie en meer Kafka” Accountancy actualiteit. – nr. 20, 2007, p.1-5.
LEVRAU, A., VAN DEN BERGHE, L., “Corporate governance bij niet-beursgenoteerde ondernemingen : een stand van zaken”, Acc. Bedr. (maandschrift). – nr. 2, 2007, p. 8-13.
LHOEST, T., « Les particularités du contrôle des sociétés cotées » Le nouveau visage du contrôle des comptes et du révisorat d'entreprises : Après la directive 2006/43 et sa transformation en droit belge, Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Bruxelles, Bruylant, 2007, p.204-220.
LIEVENS, J., “De gerechtelijke commissaris (art. 191 Venn. W.) : onbekend en - ten onrechte - onbemind”, B.R.H. 1982, 191-197.
LIEVENS, J., “Beroepsgeheim en zwijgplicht van de bedrijfsrevisor, de accountant en de belastingconsulent”, in IBR, Bedrijfsrevisor en het strafrecht, St. Acc. Bedr. 1991, afl. l, 87-102.
LIEVENS, J., “De aansprakelijkheid van de commissaris-revisor na de recente wetswijzigingen - enkele kritische bedenkingen”, in Liber Amicorum Jan Ronse, Story-Scientia, 1986, 265.
LIEVENS, J., “De bedrijfsrevisor en het strafonderzoek”, Studies en documenten B.C.N.A.R., 1986, afl. 2, 53­71.
LIEVENS, J., “De minderheidsaandeelhouder en de controle”, in De wettelijke bescherming van de minderheidsaandeelhouder, T.R.V. 1988, extra nummer, 32-39.
LIEVENS, J., “Verschoningsrecht voor bedrijfsrevisoren en accountants naar Belgisch recht”, in Controlegids jaarrekening 1987, afl. 3, C3, 1-7.
LIEVENS, L., Boek IV Wetboek van Vennootschappen, Gent, Mys & Breesch, 2001, 109 p.
LIEVENS, L., “De jaarrekening: een getrouw beeld?”, DAOR Actualiteit 2000-2001, 8-9.
LIMME, M., « L’assurance de la responsabilité professionnelle des praticiens de la comptabilité », in Liber Amicorum Raymond Krockaert, Uitgave Instituut der Accountants, Tielt, Lannoo, 1998, 217.
LITANNIE, T., ALVAREZ, F. V., « Les professionnels de la comptabilité et le secret professionnel », C & FP - n°1, 2006, p. 1-18.
LURKIN, P., « L’accès à la profession du contrôleur légal des comptes annuels en Belgique », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, 1-22.
LURKIN, P., Traité de l’expertise en toutes matières, Bruxelles, Bruylant, 1985, 2 vol.
MAES, J.-P. en VAN HULLE, K., De hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de organisatie van het accountantsberoep, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 215 p.
MAILLARD, F., « Contrôle par le commissaire », Non-marchand / Economie sociale. - n°4, 2007, p.185-194.
MALLIEN, P., Het nieuw statuut van de commissaris, bedrijfsrevisor en accountant, Antwerpen, Groep IT, 1985, 123 p.
MARCELIS, L., « Les apports en nature en sociétés », C & FP, 1996, p. 35-43.
MATRAY, D., MATRAY, G., « L'adoption de la huitième Directive relative au droit des sociétés », C & FP - n°1, 2007, p. 1-12.
MEEUWISSEN, F., « Quels sont les éléments à incorporer au capital d'une société anonyme ? » C & FP - n°5, 2007, p.139-156.
MERCHIERS, Y., “De bescherming van minderheden in rechtspersonen”, in Van Eeckhoutte, W. (ed.), Rechtspersonenrecht, Gent, Mys en Breesch, 1999, (259) 291-301, nr. 58-73.
MERCHIERS, Y., “De minderheidsvorderingen. De minderheidsvordering in aansprakelijkheid en het deskundigenonderzoek”, in Flamée, M. en Meulemans, D. (ed.), Het vernieuwd juridisch kader van de ondernemingen : financieel, vennootschaps- en boekhoudrecht, Brugge, die Keure, 1993, (183) 205-218.
MERCIER, S., Législation comptable. Synthèse de la comptabilité et du droit, Bruxelles, Créadif, 223 p.
MERCIER, S., « Adaptation quinquennale des seuils relatifs aux "petites sociétés" : enfin ! », Actualité comptable. - n°13, 2005, p. 1-6.
MERTENS, J., « De rol van de beroepsbeoefenaar bij een onderneming in moeilijkheden » in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, 2001.
MINNE, P.P., “Fiscalité et apport en nature”, C.B.N.C.R., Contrôle des apports en nature, 1988, p. 79-102.
MISSORTEN, W. en BRANSON, J., “De vrije-kasstroomanalyse als waardebepalingsmethode voor ondernemingen”, in Liber Amicorum 40-jarig bestaan IBR, 311-327.
MORSELLI, B., “Les comptables, conseils fiscaux, experts-comptables et reviseurs d’entreprises face à la fraude et ses implications en matière de secret professionnel”, C & FP 1997, mai, 7-46.
MUYLDERMANS, J., en DE HAEN, K., “Wat bedoelt de CBN met ‘werkelijke waarde’ in haar advies 126/18 inzake de aanschaffingswaarde bij inbreng in natura”, A.F.T., 2002, p. 43-69.
NELISSEN-GRADE, J.-M., “Aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor bij overnames van vennootschappen”, in Bronnen van aansprakelijkheid van de revisor, St. Acc. Bedr. 1996, afl. 2, 1996, 181-186.
NIEUWDORP, R., ‘”De rol van de revisor en de rapporteringsverplichting onder de nieuwe vennootschappenwet”, in Controlegids Jaarrekening, 1986, afl. 1, II, 1-8.
NIEUWDORP, R., « Standpunt. Onafhankelijkheid van de commissaris en samenwerking : water en vuur ?”, T.R.V. 2002, afl. 2, 123-129.
NYSEN, B., « L’intervention du juge dans la désignation du réviseur d’entreprises », Orientations, 1995, 49­55.
OLIVIER, H., « Evolution de la responsabilité des administrateurs et mesures de prévention », in Liber Amicorum Commission Droit des Affaires (1957-1997), Liège, Coll. Scientif. Fac. Dr. Lg., 451-469.
OLIVIER, H., « Le conseil d’entreprise et le réviseur », Orientations, 1991, 137.
OLIVIER, H., « Nouveau régime de contrôle et fonctions du commissaire », Ann. Dr. Lg., 1985, 33-102.
OLIVIER, H., « L’information des actionnaires et des tiers dans le droit des sociétés », DAOR, n° 37, 1992, 41-46.
OLIVIER, H., « Le conseil d’entreprise et le réviseur », Orientations, 1987, 75.
OLIVIER, H., « La fraude et le réviseur d’entreprises », onuitg., 1995, 25 p.
OLIVIER, H., « L’information des actionnaires et des tiers dans le droit des sociétés - modifications résultant de la loi du 13 avril 1995 », DAOR 1995, n° 37, 83-95.
OLIVIER, H., Lire et comprendre les comptes annuels, Bruxelles, Créadif, 1990, 163 p.
OLIVIER, H., “Milieu en controle, burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor”, in Bedrijfsrevisor en milieu, St. Acc. Bedr. 1994, afl. 1, 61-72.
OLIVIER, H., « Nouveau régime du contrôle et fonctions du commissaire », in ‘La réforme du révisorat et du droit des sociétés’, Ann. Fac. Dr. Lg. 1985, n° 1, 8-33.
OLIVIER, H., « Nouvelles règles du contrôle des sociétés commerciales », Rev. b. compt. 1985, n° 2, 27-41.
OLIVIER, H., « Réflexions sur le développement du droit comptable », DAOR 1992, n° 26, 83-95.
OLIVIER, H., « Responsabilité du commissaire-réviseur dans le cadre d’un groupe de sociétés », in Aspecten van de ondernemingsgroepen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989, 403-437.
OLIVIER, H., “Rol van de commissaris-revisor in de onderneming in moeilijkheden”, in Financieel recht tussen oud en nieuw, WYMEERSCH, E. (ed.), Antwerpen, Maklu, 1996, 897-901.
OLIVIER, H., « La Fédération des Experts-comptables Européens », Actualité comptable. - n°4, 2007, p.1-7.
OLIVIER, H., “Publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren” Liber Amicorum Frans Vanistendael. – Knops publishing, Antwerpen, 2007, p.305-309.
OLIVIER, H., « L'éthique du réviseur d'entreprises : Réflexions à l'issue des modifications récentes de la loi du 22 juillet 1953 » in Le nouveau visage du contrôle des comptes et du révisorat d'entreprises : Après la directive 2006/43 et sa transformation en droit belge, Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Bruxelles, Bruylant, 2007, p.103-135.
OLIVIER, H., “Commentaire de l’Article 15 C. Soc.” In Commentaire systématique Code des sociétés, Brussel, Kluwer, 2001, 1-7.
OLIVIER, H., “Les nouvelles normes relatives au rapport de révision”, C & FP 1998, afl. 2, 5-21.
OLIVIER, H., “Het controleverslag”, in De praktijkgids voor de jaarrekening, Antwerpen, Kluwer, losbl.
OLIVIER, H., “Le contrôle des comptes consolidés”, Acc. Bedr. 1981, 29-44.
OLIVIER, H., “Le contrôle des comptes consolidés”, in Juridische aspecten van de geconsolideerde jaarrekening, Antwerpen, Kluwer, 1982, 269-294.
OLIVIER, H., “Oprichting en werking van revisorenvennootschappen op grond van artikel 33 van de Wet van 22 juli 1953”, in Organisatie van de revisorenkantoren, B.C.N.A.R., 1986/3, 37-60.
OLIVIER, H., « Le phénomène associatif dans la profession de reviseur d’entreprises », in L’exercice en société des professions libérales, Collection de la faculté de Droit U.L.B., Brussel, Bruylant, 1989, 96-123.
OLIVIER, H. en VAN DE WALLE, V., “Art. 64ter”, in Artikelsgewijze commentaar vennootschapsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 1-5.
OLIVIER, H. en VAN DE WALLE, V., “De functie van commissaris-revisor”, in Vennootschapsreeht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, BRAECKMANS, H., GEENS, K. en WYMEERSCH, E. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, 1-56 en 117-154.
OLIVIER, H. en VAN DE WALLE, V., “Art. 64quater”, in Artikelgewijze commentaar vennootschapsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1997.
OLIVIER, H. en VAN DE WALLE, V., “Art. 64bis”, in Artikelsgewijze commentaar vennootschapsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 1-8.
OLIVIER, H., en VAN DE WALLE, V., “Art. 64, § 2”, in Artikelgewijze commentaar vennootschapsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 1-5.
OLIVIER, H. en VAN DE WALLE, V., “Art. 64sexies Venn. W.”, in Vennootschapsrecht – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Anvers, Kluwer, à feuillets mobiles, 1998, 9.
OLIVIER, H., en VAN DE WALLE, V., “Art. 64octies”, in Artikelsgewijze commentaar vennootschapsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 1-14.
OLIVIER, H., VAN OOSTVELDT, K. en VAN DE WALLE, V., “Bepalingen inzake de jaarrekening en andere informatie in de wet van 13 april 1995”, in Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, BRAECKMANS, H. en WYMEERSCH, E. (ed.) Antwerpen, Maklu, 1996, 481-502.
OOGHE, H., MANIGART, S. en BRUYNEEL, W., “Weerslag van de realisatie van de interne Europese markt 1992 op de accountants en bedrijfsrevisoren”, Acc. Bedr. 1990, afl. 1, 18-33.
PAMELEIRE, R., “Hervorming van het revisoraat”, Acc. Bedr. 1983, afl. 3, 135-138.
PEETERS, L. en DE STUYVER, E., « Le commissaire-réviseur, le principe de la pérénnité et les entreprises en difficulté: un status quaestionis », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Gent, Mys & Breesch, 1995, 233-247.
PEETERS, V. en VINCKE, J.P., “Het hervormde bedrijfsrevisoraat”, in Controlegids Jaarrekening, 1996, afl. 11, C5, 1-18.
PEIRCE, R., « La certification des comptes consolidés », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Yearbook 1995, Cahiers AEDBF/EVBFR, Gent, Mys & Breesch, 154-166.
PEIRCE, R., « La certification des comptes consolidés », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, 161-178.
PEIRCE, R., « Les nouvelles normes d'audit, des normes internationalement acceptées » Le nouveau visage du contrôle des comptes et du révisorat d'entreprises : Après la directive 2006/43 et sa transformation en droit belge. - 2007, p.153-201.
PICKEUR, M., “De medewerking van de erkende revisor aan het prudentieel toezicht op kredietisntellingen : nieuwe ontwikkelingen” in Liber Amicorum Erik De Lembre, Diegem, Ced. Samson, 2007, p.317-328.
PLATEAU, S. en VAN HERCK, G., “Evaluatie van het K.B. van 6 maart 1990”, T.R.V. 1994, afl. 3, 128­152.
PRIOUX, R. et BERTSCH, C., « Le secret professionnel du réviseur d’entreprises faces au souci croissant d’information et de transparence », in La réunion des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Gent, Mys & Breesch, 1995, 67-85.
PRIOUX, R., « Les exceptions au secret professionnel du réviseur d’entreprises », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, 49-70.
RAEMAEKERS, J., L’entrée du reviseur d’entreprises dans la vie éconimique et sociale, Brussel, Institut de documentations, 1957, 561 p.
RALET, O., Responsabilités des dirigeants des sociétés, Gent, Larcier, 1996, 209.
RAUCENT, L., « Apports en nature et régimes matrimoniaux », C.B.N.C.R., Contrôle des apports en nature, 1988, p. 37-58.
RICHELLE, I., “Het begrip "reële waarde" : gevolgen van de invoering van de IAS/IFRS-standaarden op de statutaire rekening en vaststelling van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting” Acc. & Tax. nr. 4, 2008, p.27-39.
RONSE, J., Schade en schadeloosstelling, Gent, Story-Scientia, 1984, 411.
ROSSIGNOL, J.L., DE WOLF, M., « La comptabilité des PME face à la normalisation internationale en France et en Belgique », C & FP - n°10, 2006, p. 321-332.
ROZIE, J., “Commentaar bij art. 170 W. Venn.”, in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, f.m., art. 170, 2001, 1-3.
ROZIE, J., “Commentaar bij art. 171 W. Venn.”, in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, f.m., art. 171, 2001, 1-4.
SARENS, G., “Interactie tussen interne audit en het auditcomité onder de loep”, Audit, control & governance. nr. 2, 2006, p. 1-4.
SAEYS, I., “De ontbinding en vereffening van een vennootschap” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, p. 25-42.
SAEYS, I., “Wijziging van het maatschappelijk doel” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, 43-48.
SAEYS, I., “Stock options” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, p. 183-202.
SCHOCKAERT, D., “De Rep-Letter”, Audit, control & governance. n°15 , 2006 , p. 6-8.
SCHOCKAERT, D., “Nieuwe Europese richtlijn betreffende wettelijke controles van jaarrekeningen”, Audit, control & governance. – nr. 21, 2006, p. 4-8.
SCHOCKAERT, D., “Forum 2006 van het IBR – Bedrijfsrevisoraat : nieuwe verachtingen, nieuwe eisen ?”, Acc. & bedr. (maandschrift). – nr. 10, 2006, p. 28-38.
SCHOCKAERT, D., “Controle van het jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening - De Belgische controlestandaarden” Acc. Bedr. (maandschrift). – nr. 5, 2007, p.39-52.
SCHOCKAERT, D., “Op weg naar nieuw due process voor goedkeuring van IBR normen en -aanbevelingen” Audit, control & governance. - n°12, 2007, p.3-5.
SCHOCKAERT, D., “Het "Clarity"-project van de IAASB” Acc. Bedr. (maandschrift). – nr. 6 , 2007, p.22-33.
SCHOCKAERT, D., “Evolutie van het normatieve kader van het IBR” Liber Amicorum Erik De Lembre. - 2007, p.295-316.
SCHOCKAERT, D., HOUYOUX, N., “International Standards on Auditing within the European Union” Revue bancaire et financière = Bank- en Financiewezen. - n°8, 2007, p.515-529.
SCHOCKAERT, J., “Jaarverslag, controle en openbaarmaking m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening”, Fid. Ber. 1991, afl. 1, 16-17.
SCHOCKAERT, J., « Les comptes annuels consolidés des entreprises », Bull. Fid.1990, n° 7, 4-12.
SCHOCKAERT, J., “De consolidatie van de jaarrekeningen ten behoeve van de ondernemingsraad”, Fid. Ber. 1990, afl. 7, 13.
SEELDRAYERS, H., “De wettelijke converteerbaarheid van converteerbare obligaties en de wettelijke uitoefenbaarheid van warrants bij kapitaalverhoging met beperking (I.P.V. opheffing) van voorkeurrecht of met recht van voorrang”, T.R.V. n°5, 2005, p. 297-316.
SERVAIS, J-P., « Le droit fiscal général face à l’émergence des droits comptables particulières », Rev. dr. U.L.B. 1999, afl. 1, 237-296.
SERVAIS, J.-L., « Contrôle des apports en nature », C.B.N.C.R., Contrôle des apports en nature, 1988, p. 59-77.
SIMONT, L., « Le devoir d’information, sanctions et responsabilités », in L’entreprise et ses devoirs d’information en matière économique et social, C.D.V.A., Bruxelles, Bruylant, 1979, 355-383.
SMETS, D., “Bedenkingen rond de notie ‘werkelijke waarde’”, IBR Per. Ber. 2000, afl. 5, 1-5.
STEMPNIERWSKY, Y., « La réduction des charges administratives des PME par une 'simplification' de leurs obligations comptables : un objectif louable mais une méthode inadéquate et des propositions dangereuses » Revue Belge de la Comptabilité. - n°2, 2007, p.17-29.
SWINNEN, T., “De Hoge Raad voor het bedrijfsrevisoraat en voor de Accountancy: quo vadis?”, Acc. Bedr. 1994, afl. 5, 1-8.
SWOLFS, L., “Het beroep van bedrijfsrevisor”, in I.B.R. (ed.), Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking?, Brussel, Bruylant, 2003, 9-21.
SWOLFS, L., en DE KLERCK, B., “Practische benadering van de relatie tussen de bedrijfsrevisor en de bestuurders”, in Bestuurders en besturen is twee: de uitdaging en invulling van het bestuurdersmandaat, 37-22.
SWOLFS, L., en SZAFRAN, D., “Evolutie van de onafhankelijkheidsregels van de commissaris”, T.E.M. 2003? 279-293.
SZAFRAN, D., “The Role of the statutory auditor in the corporate governance. The situation in Belgium, within the european context”, 26th Annual EAA Congress. -, 2005, p. 259-262.
SZAFRAN, D., « Quelques incidences en droit des sociétés de l'application des normes comptables internationales IAS/IFRS », R.D.C. n°4, 2006, p. 379-403.
SZAFRAN, D., « L'insertion en droit positif des codes de gouvernement d'entreprise », Rev. Prat. Soc. - n°6938, 2005, p. 133-158.
SZAFRAN, D., « Le contrôle des comptes des sociétés en Belgique et en Europe, comparé au contrôle des comptes des sociétés aux Etats-Unis » in Le nouveau visage du contrôle des comptes et du révisorat d'entreprises : Après la directive 2006/43 et sa transformation en droit belge, Centre d’Etudes Jean Renauld ed., Bruxelles, Bruylant, 2007, p.46-68.
SZAFRAN, D., “Ontwikkelingen in de onafhankelijkheidsregels van de commissaris”, Per. Ber. I.B.R. 2003/3.
SZAFRAN, D., “Ontwikkelingen op het vlak van de onafhankelijkheid van de commissaris: het ontwerp van amendement van ethische code van de IFAC”, Per. Ber. I.B.R. nr. 6-2001, Brussel, 9-13.
SZAFRAN, D., “Corporate governance”, in Chronique de législation, J.T., Brussel, Larcier, 17 mei 2003, 370-373.
SZAFRAN, D., De onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor, Brugge, die Keure, 2004, 268 p.
SZAFRAN, D., “Art. 133” in Artikelsgewijze commentaar Wetboek van vennootschappen, Antwerpen, Kluwer, 2005, p. 1-27.
TAS, R., “Wijzigingen inzake de bijeenbrenging en instandhouding van het maatschappelijk kapitaal : De afgeslankte tweede richtlijn”, T.R.V. nr. 8, 2006, p. 615-630.
TAQUET, M., Le reviseur d’entreprises ; Commentaire de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’entreprises, Brussel, Larcier, 1956, 114 p.
THIRION, N., “Indépendance des commissaires et administrateurs indépendants le miroir aux alouettes”, in Sociétés établ. Questions d’actualité, Luik, CUP, vol. 62, 2003, 315.
THIRION, N., en BALESTRA, C., “De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris”, in De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor, Studies I.B.R., Recht, 2003, 1-28.
TIEST, R., “Het getrouw beeld”, in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, 473-498.
TIEST, R., “Risico-analyse, de verwaarloosde eerste stap”, Acc. Bedr. 1981, afl. 2, 6-17.
TILLEMAN, B., “Nieuwe aandeelhouders, nieuwe commissaris-revisor?”, noot onder Antwerpen 3 mei 1993, T.R.V. 1996, 321-331.
TILLEMAN, B., “Het deskundigenonderzoek in vennootschapszaken”, DAOR 1996, afl. 40, 53-60.
TILLEMAN, B., “Het statuut van de commissaris-revisor. Benoeming, beëindiging en onderzoeksbevoegdheden”, St. Acc. Bedr. 1997, afl. 3, 109 p.
TILLEMAN, B., « Het statuut van de commissaris-revisor”, Studies I.B.R., recht, 1997/3.
TILLEMAN, B., « Le statut du commissaire-réviseur. Nomination, cessation du mandat et rénumération »,. St. Acc. Bedr. 1997, n° 3, 104 p.
TILLEMAN, B., “Onafhankelijkheid van de commissaris en de bedrijfsrevisor herbekeken na de wet corporate governance”, in De Wet Corporate Governance Ont(k)leed, Antwerpen, Kluwer, 2004, 237-300.
TILLEMAN, B., “De bedrijfsrevisor en het tuchtrecht”, in De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor, Studies I.B.R., recht, 2003, 95-187.
TILLEMAN, B., “De bedrijfsrevisor en het tuchtrecht”, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2003, 95-186.
TILLEMANS, B., “Het deskundigenonderzoek in vennootschapszaken”, DAOR, 1996, nr. 40, 53-77.
TMMERMAN, G., “De credibility-factor”, Acc. Bedr. 1990, afl. 8, 1-11.
TISON, M., “Aansprakelijkheid van de prudentiële toezichthouder : Een juridische benadering in vergelijkend en europee perspectief”, Financiële regulering : op zoek naar nieuwe evenwichten. Volume II Financiële transacties Financiële markten Prudentieel recht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 385-448.
VAN ASBROECK, R. en DE BOCK, P., Zoeklicht op de commissaris-revisor, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1986, 158 p.
VAN BAEL, J., “Samenwerking tussen bedrijfsrevisor en notaris bij inbreng in natura”, B.C.N.A.R., Controle van de inbreng in natura, 1988, p. 187-198.
VAN BOVEN, R., “Wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen laat sporen na voor de economische beroepsbeoefenaar”, T.A.A.. - n°1, 2006, p. 16-19.
VAN BOVEN, R., « La loi du 13 janvier 2006 remanie le droit des comptes annuels », Acc. & Tax. - n°1, 2006, p. 33-36.
VAN BOVEN, R., “Rechtbank van koophandel ziet voortaan toe op de vereffeningsprocedure”, Acc. & Tax. - n°3, 2006, p. 6-11.
VAN BOVEN, R., en VANDERSTAPPEN, E., “De partiële splitsing: bespreking van enkele ondernemingsrechtelijke onduidelijkheiden” in De meest courante wettelijke opdrachten uit het Wetboek van vennootschappen, Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten – Ontbinding en vereffening – Omzetting – Fusie/splitsing, Brugge, die Keure, 2007, 555-571.
VAN BOVEN, R., en VANDERSTAPPEN, E., “La scission partielle: analyse de quelques points incertains du droit des entreprises” in Les missions légales les plus courantes du Code des sociétés – Pouvoirs individuels d’investigation et de contrôle des associés – Dissolution et liquidation – Transformation – Fusion/scission, Brugge, La Charte, 2007, 536-551.
VAN BRUYSTEGEM, B., “Mythe of werkelijkheid van de verantwoordelijkheid van het bestuur, de commissarissen en de vereffenaars in de NV, PVBA en CV”, B.R.H. 1980, IV, 481.
VAN BRUYSTEGEM, B., “Niet-benoeming van een commissaris-revisor”, Accountancy Actualiteit 1999, Ced. Samsom, afl. 11, 2-3.
VAN BRUYSTEGEM, B., “Nieuwe wet over de bestraffing van corruptie”, Accountancy Actualiteit 1999, Ced. Samsom, afl. 10, 8.
VAN BRUYSTEGEM, B., “Enkele juridische aspecten van de tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij de inbreng in natura”, B.C.N.A.R., Immateriële actiefbestanddelen II, 1990, p. 5-25.
VAN BUGGENHOUT, C., “Discontinuïteit en faillissementen en de commissaris-revisor” in Bronnen van aansprakelijkheid van de revisor, St. Acc. Bedr. 1996, afl. 2, 1996, 41-54.
VAN BUGGENHOUT, C., en DE VOS, J., “De controle van de vennootschap door de commissaris en de bevoegde autoriteiten” in X, Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 871-899.
VAN CANEGHEM, T., “Kwaliteitsverschillen met betrekking tot externe controle en de betrouwbaarheid van jaarrekeninggegevens”, in Acc. Bedr. (M). 2003, nr. 7, 34-38.
VAN COMPERNOLLE, L, « L’assurance de la responsabilité des professions juridiques et comptables », in Responsabilités -Traité théorique et pratique, Bruxelles, Story-Scientia, 1999, n° 77, 50 p.
VAN CROMBRUGGE, S., “De juridische en fiscale eenheidsbehandeling van vennootschappen”, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 123-144.
VAN DE VELDE, G., “Arbitragehof bevestigt: inzake aandelenopties zijn enkel, bedrijfsrevisoren bevoegd!”, Aantekeningen bij de Praktijkgids voor de Jaarrekening 2000, afl. 12, 11-13.
VAN DE VELDE, G., “Controleaspecten bij een eerste jaarsopdracht en controle van de vergelijkende cijfers”, Aantekeningen bij de Praktijkgids voor de Jaarrekening 2000, afl. 8, 12.
VAN DE WALLE, V., « Déontologie du réviseur d’entreprises », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Yearbook 1995, Cahiers AEDBF/EVBFR, Gent, Mys & Breesch, 1995, 55-66.
VAN DE WALLE, V., “Deontologie van de bedrijfsrevisor”, in De revisorale controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen, Cahiers AEDBF/EVBFR, Brussel, Bruylant, 2000, 23-48.
VAN DE WIELE, P. en REYNS, C., “De invloed van keuzemogelijkheden bij het opstellen van de jaarrekeningen op het resultaat van falingspredicties: een case-study”, Acc. Bedr. 1997, afl. 2, 3-17.
VAN DEN STEEN, L., “Dematerialisatie in het belgisch recht : nieuwe evoluties inzake afschaffing toonder effecten en rol van de vereffeningsinstellingen” T.R.V. n°7, 2007, p.467-495.
VAN DER ELST, C., “De commissaris, non-audit diensten en het comité voor advies en toezicht”, in Behoorlijk vennootschapsbestuur : Een analyse van de wet van 2 augustus 2002, 2003, Antwerpen Intersentia, 169-207.
VAN DER ELST, C., “De onafhankelijke commissaris : transparantie en juridisch-economische beoordeling van het Belgisch normerend kader”, T.R.V., 2002, nr. 2, 130-146.
VAN DER ELST, C., “De registratieplicht van de Belgische bedrijfsrevisoren bij de Amerikaanse Public Company Accounting Oversight Board”, Acc. Bedr. (M), 2004, nr. 1, 17-31.
VAN DER ELST, C., “Corporate governance op het snijvlak tussen wetgeving en aanbeveling : een praktijkstudie”, Acc. bedr. (maandschrift). – nr. 1, 2006, p. 11-24.
VAN DER ELST, C., “Corporate governance, jaarverslag en transparantie : een moeilijke driehoeksverhouding”, Acc. bedr. (maandschrift). - n°1, 2007, p. 3-12.
VAN DER HAEGEN, M., « La loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition : Les offres obligatoires, les offres publiques de reprise et le "sell out" » Cahier du juriste = Cahier van de jurist. - n°1-2, 2007, p.13-19.
VANDER LINDEN, M., « Rôle et mission du réviseur d’entreprises à l’égard du Conseil d’entreprise », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Cahiers AEDBF/EVBFR, Bruxelles, Bruylant, 2000, 113-142.
VANDER LINDEN, M., « Rôle et mission du réviseur d’entreprises à l’égard du Conseil d’entreprise », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, 2000, 114-141.
VANDER LINDEN, M., “Boekhouding van grote vzw's”, Pacioli nr. 219, 2006, p. 1-4.
VAN CANEGHEM, L., “Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten”, R.W. – nr. 11, 2006, p. 462-474.
VAN GEEL, C., “Omzetting Europese auditrichtlijn : Wetgeving op het bedrijfsrevisoraat gecoördineerd” Audit, control & governance. - n°12, 2007, p.2-3.
VAN GEEL, C., “Toetredingsvoorwaarden tot beroep van bedrijfsrevisor en stage van kandidaatbedrijfsrevisoren verscherpt” Audit, control & governance. n°13, 2007, p.3-6.
VAN GERVEN, D., « Les clauses limitatives de responsabilité, les garanties d’indemnisation et l’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux », Rev. Prat. Soc. 1998, n° 6742, 133-162.
VAN GERVEN, D., Handboek Verenigingen, Kalmthout, Biblo, 2004, 576 p.
VAN GERVEN, D., “De wet op verenigingen en stichtingen: bespreking van de wijzigingen aangebracht door de wet van 2 mei 2002”, R.W. 2002-03, 961-980.
VAN GEYT, P., “De vertrouwensrelatie in de ondernemingsraad. De taak van de Inspectie der Bedrijfsorganisatie en het bedrijfsrevisoraat”, in liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure 2000, 525­538.
VAN HEESWIJCK, L., “ De fiscale implicaties van de overdracht van immateriële activa”, B.C.N.A.R., Immateriële actiefbestanddelen II, 1990, p. 25-50.
VAN HULLE, K., “Bepalingen inzake het commissariaat, op de openbaarmaking van de jaarstukken, de jaarrekening en het jaarverslag” in De nieuwe vennootschappenwetten van 7 en 13 april 1995, Jan Ronse Instituut, Kalmthout, Biblo, 1995, 237-265.
VAN HULLE, K., « Le contrôle légal au tournant du siècle », in La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Yearbook 1995, Cahiers AEDBF/EVBFR, Gent, Mys & Breesch, 1995, 36-37.
VAN HULLE., K., “De bepalingen omtrent commissariaat, jaarrekeningen, ontbinding en publiciteit”, in Leuvense vennootschapsdagen: De nieuwe vennootschappenwet van 13 april 1995, Jan Ronse lnstituut, 1995, 8 p.
VAN IMPE, H., “Fusies en splitsingen” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, p. 145-162.
VAN IMPE, H., en DRIEGHE, F., “Het maatschappelijk nut van de revisorale rapportering bij inbrengen in natura”, in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, p. 549-566.
VAN MEENSEL, E., en VAN DE WALLE, V., “Cijfermatige benadering van het Instituut der Bedrijfsrevisoren”, in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, 583-592.
VAN MELLE, P., Jaarverslag, Editie 1993, Diegem, Ced. Samsom, 1993, 19-24.
VAN OEVELEN, A., “De rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris-revisor”, in Handels-, Economisch en Financieel recht, Post-Universitaire Cyclus Willy Delva, 1994/1995, 233 e.v.
VAN OEVELEN, A., “De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de accountant”, T. Acc. 1991, afl. 1, 3-15.
VAN OEVELEN, A., “De kwijting en de verjaring als oorzaken van de beëindiging van de aansprakelijkheid van de commissaris-revisor”, in Bronnen van de aansprakelijkheid van de revisor, St. Acc. Bedr. 1996, afl. 2, 165-179.
VAN OEVELEN, A., “De rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris-revisor”, in Handels-, Economisch en Financieel recht, Gent, Mys en Breesch, 1995, 223-284.
VAN OMMESLAGHE, P., « Développements récents de la responsabilité civile professionnelle en matière économique », in Evolution récente du droit commercial et économique, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 1978, 7-62.
VAN OMMESLAGHE, P., “La responsabilité des professionnels de la comptabilité et de la révision comptable”, Rev. b. compt. 31 maart 1981, 1-16.
VAN OOSTVELDT, K.M., “Paneldiscussie : het standpunt van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de nieuwe wet deugdelijk vennootschapsbestuur”, in Behoorlijk vennootschapsbestuur : Een analyse van de wet van 2 augustus 2002, 2003, Antwerpen Intersentia, 217-220.
VAN OVERBEKE, P., “Vennotschapsrechtelijke aspecten van de inbreng van de handelszaak in vennootschap – Gemeenrechtelijk regime”, in Cousy, H., Tilleman,B., en Benoit-Moury, A. (ed.), De handelszaak – Le fonds de commerce, Brugge, die Keure, 2001, p. 389-410.
VAN PASSEL, H., “Technische aspecten van de controle bij een inbreng in natura”, Studies en documenten B.C.N.A.R., Controle van de inbreng in natura 3/1988, 37-86.
VAN PASSEL, H., “Het immateriële kapitaal” in Liber Amicorum Henri Olivier, Brugge, die Keure, 2000, p. 603-606.
VAN PASSEL, H., SCHOCKAERT, D., “Schriftelijke bevestigingen van de leiding van de gecontroleerde entiteit : Clarity is troef” Liber Amicorum Erik De Lembre. - , 2007 , p.285-294.
VAN RAEMDONCK, K., “Inbreng in natura in een vennootschap en (deelneming aan) bedrieglijk onvermogen”, R.W. 1997-98, p. 985-987..
VAN RIJN, J., « La politique du contrôle des entreprises et son évolution », Ann. Dr. Liège 1985, 7.
VAN RYN, J., « Exposé introductif: la politique du contrôle des entreprises et son évolution », in La réforme du revisorat et du droit des sociétés, Ann. Fac. Dr. Lg. 1985, 7.
VAN SCHOUBROECK, C., “Commissaris-revisor: verantwoordelijkheden en verzekering”, in Bronnen van de aansprakelijkheid van de revisor, St. Acc. Bedr 1996, afl. 2, 109-141.
VANSTRAELEN, A., “Melding van continuïteitsproblemen in het auditverslag : welke factoren bepalen de beslissing van de Belgische bedrijfsrevisor”, Acc. Bedr. (T) 2001, nr. 1, 88-103.
VAN WEMMEL, J., “Verslag en controle van de externe accountant bij vereffening van vennootschappen”, De Belgische Accountant 1999, afl. 3, 4.
VAN WYMEERSCH, C. en DE KLERCK, B., Zicht op de jaarrekening: ratio-analyse, IBR 1994, 173 p.
VANBUGGENHOUT, C., en DE VOS, J., “De controle van de vennootschap door de commissaris en de bevoegde autoriteiten” in Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 871-879.
VANDEMEULEBROUCKE, L., “De revisorale verklaring bij de ondernemingen met continuïteitsproblemen”, Acc. Bedr. 1981, afl. 4, 41-47.
VANDENBERGHE, H., “Exoneratie- en vrijwaringsbeding bij onrechtmatigedaad”, in Exoneratiebedingen, HERBOTS, J. (ed.), Brugge, die Keure, 1993, 69-100.
VANDEPUTTE, R., Het aquiliaans foutbegrip, Antwerpen, Maklu, 1983, 97 p.
VANSTRAELEN, A., “Melding van continuïteitsproblemen in het auditverslag : welke factoren bepalen de beslissing van de Belgische bedrijfsrevisor”, Acc. Bedr. (T), 2001, nr. 1, 88-103.
VERBEKE, A., LINDEMANS, K., “Ontbinding en vereffening in één dag niet langer mogelijk” T.R.V. - n°7, 2007, p.496-503.
VERBEKE, L. (ed.), Corporate Governance: het Belgische perspectief, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1999, 244 p.
VERHEYDEN, K., “Belangenconflicten van bestuurders of zaakvoerders” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, p. 91-106.
VERHEYDEN, K., “De Algemene vergadering van een vennootschap” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, 2001.
VERMEERSCH, W., VAN DE POEL, K., “Corporate governance en de implementatie van de code Lippens : een empirische studie” Acc. Bedr. (maandschrift). – nr. 1, 2008, p.12-33.
VEROUGSTRAETE, I., « Le contrôle financier des sociétés anonymes », in les sociétés commerciales, Bruxelles, Bruylant, 1985, (259), 294.
VEROUGSTRAETE, I, « Le contrôle financier des SA », in Les sociétés commerciales, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau 1985, 261-309.
VERSCHELDEN, B., “De jaarrekening en de beroepsbeoefenaar” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, p. 203-212.
VERSCHELDEN, B., “Bijstand aan vennoten” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, p. 213-220.
VERSCHELDEN, B., “Het financieel plan” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, 221-231.
VERSCHELDEN, M., “Verslag en controle van de externe accountant bij omzetting van vennootschappen”, De Belgische Accountant 1999, afl. 4, 9-17.
VERSCHELDEN, P., “De wettelijke opdracht van de revisor of accountant bij een uitkoopbod in besloten vennootschappen”, in 25 jaar Boekhoudwet -Liber Amicorum Michel vander Linden, Diegem, Ced. Samsom, 2000, 209-220.
VERSCHELDEN, P., “De wettelijke opdracht van de bedrijfsrevisor of accountant bij een uitkoopbod in besloten vennootschappen” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, 77-90.
VERSCHELDEN, P., “De wettelijke opdracht van de commissaris bij de toekenning van een interimdividend” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, 133-144.
VERSCHUEREN, E., “Uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, 107-116.
VERSCHUEREN, E., “Opheffing of beperking van het voorkeurrecht in het kader van een kapitaalverhoging” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachten van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced. Samson, 2001, 117-132.
VERSCHUEREN, E., “Het gerechtelijk akkoord” in 20 jaar VEVB De wettelijke en bijzondere opdrachte van de accountant en bedrijfsrevisor, Liber Amicorum Marcel Verschelden, 2001.
VINCKE, J.P., Verslagen in het vennootschapsrecht, Diegem, Ced. Samsom, 1996, 35-42.
VLAMINCK, J., “Bepalingen inzake de controle van de geconsolideerde jaarrekening”, in B.C.N.A.R. (ed.) Beschouwingen bij het koninklijk besluit van 6 maart 1990, 3/90, 91-99.
VLAMINCK, J., “Bepalingen inzake de controle van de geconsolideerde jaarrekening”, St. Acc. Bedr. 1990, afl. 3, 91-99.
VUETINCK, E., “Legal audit: analyse van de bedrijfsjuridische toestand”, Acc. Bedr. 1995, afl. 8, 21-25.
VINCKE, J.P., « Les informations à fournir aux conseils d’entreprise et le nouveau code des sociétés », in 25 ans de droit comptable, Liber Amicorum Michel vander Linden, Diegem, Ced. Samsom, 2000, 223-226.
WAETERINCKX, P., “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van enkele toezichthouders op de normconformiteit als middel van een behoorlijk bestuur van de onderneming”, R.W., 2004, nr. 40, 1647-1664.
WEETS, V., “Het verslag van de commissaris-revisor in 1989”, Activa 2000, afl. 4, 13-17.
WEYTS, L., “Inbreng in natura en huwelijksvermogensrecht”, B.C.N.A.R., Controle van de inbreng in natura, 1988, p.131-140.
WILMOTS, H., Een praktische kijk op administratieve organisatie en interne controle, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2002, 323 p.
WINDEY, J., “Corruption privé”, T.B.H. 2000, 464-476.
WOUTERS, J., “Europees vennootschapsrecht: quo vadis?”, in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Jan Ronse Instituut (ed.), Kalmthout, Biblo, 1999, 313-374.
WYCKAERT, M., “De boekhoudkundige verwerking van vennootschapsrechtelijke herstructureringen: getrouw of ontrouw beeld?”, in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Jan Ronse lnstituut (ed.), Kalmthout, Biblo, 1999, 71-137.
WYCKAERT, M., Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995, 803 p.
WYMEERSCH, E. Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, 901 p.
WYMEERSCH, E., “De nieuwe voorschriften inzake vennootschapsinformatie evenals commissaristoezicht”, in BRAECKMANS, H en WYMEERSCH, E., (ed.),in Het nieuwe vennootschapsrecht na de wet van 5 december 1984, Antwerpen, Kluwer 1985, 73-115.
WYMEERSCH, E., “De nieuwe voorschriften inzake commissaristoezicht”, in Wymeersch, E. en Braeckmans, H., Het nieuwe vennootschapsrecht na de wet van 5 december 1984, 85.
X., “Betekenis en gevolgen van de décharge”, Acc. Thema’s 1987, afl. 16, 1-3.
X., “De aansprakelijkheid van de accountant en de Commissaris-Revisor”, Acc. Thema’s 1988, extra aflevering 3, 9-24.
X., “De bedrijfsrevisor, de ondernemingsraad en de andere betrokken partijen”, Balans 1985, afl. 69, 9-16.
X., “De controle van de jaarrekening in het algemeen”, in Audit en controle in de praktijk -Controlegids Jaarrekening, Kluwer/Ced.Samsom, afl. 1, 1986, A.4.2-A.4.5.
X., “De dubbelzinnige positie van de bedrijfsrevisor”, Acc. Thema’s 1988, afl. 9, 15-18.
X., “De hervorming van het accountantsberoep”, Balans 1983, afl. 12, 1-4.
X., “Het nieuwe controleverslag van de commissaris-revisor”, Balans 1998, afl. 358, 4-6.
X., “Hoge Raad pleit voor “meldingsrecht” inzake fraude”, Balans 1997, afl. 354, 1-4.
X., « Interne versus externe auditors », Balans 1984, afl. 42, 6-7.
X., « Les documents de travail du réviseur d’entreprises », Rev. b. compt. 1985, afl. 4, 1-4.
X., Liber Amicorum Raymond Krockaert, Uitgave Instituut der Accountants, Tielt, Lannoo, 1998, 546.
X., « L’indépendance du reviseur et la syndicratie », Rev. b. Compt. 1986, afl. 2, 38-42.
X., “Meldingsplicht: ook voor bedrijfsrevisoren en accountants”, Fiskoloog 1998, afl. 647, 1-3.
X., “Onthoudend commissarisverslag”, Acc. Thema’s 1988, afl. 9, 2-3.
X., « Recommandation relative au rôle des réviseurs et des experts externes en matière d’erreur, de fraude et d’irrégularités » Rev. b. Compt. 1998, n° 1, 63.
X., « Responsabilité du réviseur en cas de fraude », Rev. b. Compt. 1995, n° 2, 39-42.
X., “Revisor en accountant: de analyse van de Senaat”, De Belgische Accountant 1991, afl. 3, 4-13.
X., Wetboek Vennootschapsrecht, die Keure, 2005, 1339 p.
X., “Wetsontwerp tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, regeringsamendementen”, Balans 1984, afl. 34, 1-3.
X., “De bedrijfsrevisor kan niet in natura worden vergoed”, Per. Ber. I.B.R. 2002/7.
X., “Mag de fiscus de management letter van de commissaris opvragen ?” Balans. – nr. 564, p.4-5.
X., “Grote hervorming auditberoep : ingevolge nieuwe 8ste richtlijn” Balans. – nr. 563, 2007, p.1-3.
X., « Le fisc peut-il exiger la management letter du commissaire ? » Bilan. - n°542, 2007, p.4-5.
X., « Réforme importante du contrôle externe suite à la 8ème directive » Bilan. - n°541, 2007, p.1-3.
X., “Jaarrekening: overgang van verkort naar volledig schema en omgekeerd”, Balans afl. 46, 7-8.
X., “Wijziging van de KMO-criteria in zicht”, Per. Ber. I.B.R. 1999 afl. 4, 12.
X., “Vrijstelling consolidatie: einde overgangsperiode in zicht”, Balans 1998, afl. 368, 5-8.
X., “Wetboek van vennootschappen: één jaar uitstel commissarisplicht?”, Balans 2002, afl. 454, 1-3.
X., “De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor, Burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten”, in Tilleman, B. (ed.), Reeks Recht en onderneming, nr. 6, Brugge, die Keure, 152 p.
X., “L’action disciplinaire, une procédure “sui generis” – quelques réflexions suscitées par l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 mars 1995 en cause X, réviseur d’entreprises, c/I.R.E. », T.B.H. 1995, 956-962.
X., “Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor”, Per. Ber. I.B.R. 1996, afl. 8, 11.
X., 25 jaar boekhoudrecht Liber Amicorum Michel Vander Linden, Diegem, Ced. Samson, 2000, 2236 p.
X., De meest courante wettelijke opdrachten uit het Wetboek van vennootschappen - Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten – Ontbinding en vereffening – Omzetting – Fusie/Splitsing, Brugge, die Keure, Business & Economics, 2007, 673 p.
X., Les missions légales les plus courantes du Code des sociétés – Pouvoirs individuels d’investigation et de contrôle des associés – Dissolution et liquidation – Transformation – Fusion/Scission, Brugge, La Charte, Business & Economics, 2007, 649 p.
“Nieuwe regels voor opstellen van (geconsolideerde) jaarekening, jaarverslag en controleverslag”, Audit, control & governance. - n°4, 2006, p. 3-5.
“De Code-Buysse in de praktijk vertaald”, Audit, control & governance. - n°7, 2006, p. 7-8.
« Indépendance du commissaire : commentaire de l'IRE », Bilan. - n°525, 2006, p. 4-5.
“Onafhankelijkheid commissaris : IBR licht wetswijzigingen toe”, Balans. – nr. 547, 2006, p. 4-5.

 

2. Overzicht van de publicaties van het IBR (Studies en B.C.N.A.R.)

2a Studies

 

Studies IBR, Beroep, 1/1997 “De rol, het statuut en de aansprakelijkheid van de wettelijke rekeningcontroleur in de Europese Unie”, 109 p.
Studies IBR, Beroep, 2003, “50 jaar revisoraat”, 363 p.
Studies IBR, Beroep, 2003 “Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking?”, 265 p.
Studies IBR, Beroep, 2004 “De onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor”, 268 p.
Studies IBR, 2005 “Prijszetting in de Belgische auditmarkt” (M. Willekens en A. Gaeremynck) 111 p.
Studies IBR, Beroep, 2006 “Bedrijfsrevisoraat: nieuwe verwachtingen, nieuwe eisen”, 417 p.
Studies IBR, Controle, 1/1994 “Bedrijfsrevisor en milieu”, 125 p.
Studies IBR, Controle, 1/1994 “Werkdocument: milieuvragenlijst”, 29 p.
Studies IBR, Controle, 2/1994 “Inleiding tot de interne controle”, 84 p.
Studies IBR, Controle, 3/1995 “Auditcomités en corporate governance”, 96 p.
Studies IBR, Controle, 4/1996 “Controle van tijdelijke verenigingen: juridische, boekhoudkundige, fiscale en controle-aspecten”, 168 p.
Studies IBR, Controle, 5/1998 “Het controleverslag: principes en toepassingen”, 159 p.
Studies IBR, Controle, 6/1998 “De revisor en het Jaar 2000”, 88 p.
Studies IBR, Controle, 2002 “Een praktische kijk op administratieve organisatie en interne controle”, 323 p.
Studies IBR, Controle, 7/2002 “Boekhouding en audit in de niet-commerciële sector” (deel audit), 72 p.
Studies IBR, Controle, 2003 “De tussenkomst van de bedrijfsrevisor in het kader van een waardering van een onderneming”, 42 p.
Studies IBR, Controle, 2004 “Audit in de vzw-context”, 350 p.
Studies IBR, Accountancy, 1/1994 “Zicht op de jaarrekening: ratio-analyse”, 173 p.
Studies IBR, Accountancy, 2/1995 “Boekhoudkundige organisatie van de gemeenten”, 83 p.
Studies IBR, Accountancy, 3/1996 “De sociale balans”, 189 p.
Studies IBR, Accountancy, 4/2002 “Boekhouding en audit in de niet-commerciële sector (deel boekhouding)”, 152 p.
Studies IBR, Recht, 1/1994 “Blokkeringssituaties in naamloze vennootschappen. De voorlopige bewindvoerder, een laatste toevlucht”, 64 p
Studies IBR, Recht, 2/1996 “Bronnen van aansprakelijkheid van de revisor”, 186 p.
Studies IBR, Recht, 3/1997 “Het statuut van de commissaris-revisor. Benoeming, beëindiging en onderzoeksbevoegdheden”, 109 p.
Studies IBR, Recht, 2003 “De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor. Burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten”, 192 p.
Studies IBR, Recht, 2004 “De vennootschap en haar commissaris. Praktische toepassingsgevallen”, 121 p.
Studies IBR, Recht, 2006 “Inbreng in natura en quasi-inbreng. Praktische toepassingsgevallen”, 207 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 1/1992 “Het Instituut der Bedrijfsrevisoren op weg naar het jaar 2000”, 20 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 2/1992 “Parlementaire discussie m.b.t. de beroepen van bedrijfsrevisor en accountant”, 26 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 3/1994 “Tweede Forum van het revisoraat”, 38 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 4/1996 “De rol van de commissaris-revisor t.a.v. fraude en onregelmatigheden”, 39 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 5/1996 “Corporate governance en de commissaris-revisor”, 34 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 6/1996 “De rol van de commissaris-revisor t.a.v. de continuïteit in de bedrijfsuitoefening”, 43 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 7/1997 “De nieuwe wet op het gerechtelijk akkoord. Eerste interpretaties”, 35 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 8/1999 “Boekhoudleer: een evolutieve benadering. Voorstellen vanwege het beroep”, 31 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 9/1999 “Memorandum aan de Regering”, 19 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 10/2001 “Handelingen van het Forum 2000 van het revisoraat. De internationalisering van het beroep: de internationale standaarden voor jaarrekeningen”, 124 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 11/2001 “Handelingen van het Forum 2000 van het revisoraat. De internationalisering van het beroep: de internationale controlenormen”, 104 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 2003 “Memorandum aan de Regering”, 12 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 2007 “Memorandum aan de Regering” 14 p.
Studies IBR, Opinies en beschouwingen, 2003 “Mededeling: International Standards on Auditing (ISAs) d.d. 24 oktober 2003”, 550 p.

 

2b B.C.N.A.R.

 

1980/1, Interne en externe controle van verzekeringsondernemingen (1ste deel), 141 p.
1980/1, Interne en externe controle van verzekeringsondernemingen (2de deel), 191 p.
1980/2, Studiecommissie voor de herziening van de wetgeving op de handelaarsboekhouding, 170 p.
1980/3, Boekhoudprincipes, 95 p.
1980/4, Anglo-Belgian Liaison Committee Comparative Studies, 124 p.
1981/1, Fraude Controle en verantwoordelijkheid, 144 p.
1981/2, Consolidatie en controle van geconsolideerde rekeningen, 125 p.
1981/3, Het financieel plan, 37 p.
1981/4, Internationale standaarden voor de jaarrekening, 100 p.
1982/1, Leidraad voor de controle van een verzekeringsonderneming B.O.A.R., 122 p.
1982/2, Boekhouding en controle van de rechten en de verbintenissen, 94 p.
1982/3, De bedrijfsrevisor en de onderneming in moeilijkheden, 64 p.
1982/4, Controle van de instellingen van openbaar nut, 95 p.
1983/1, De tijdelijke handelsverenigingen. Boekhoudkundige, juridische en fiscale aspecten, 80 p.
1983/3, Aanpassing van de wetgeving op de handelsvennootschappen aan de 2de en de 4de E.E.G.-Richtlijn, 131 p.
1983/4, Consolidatiemethodes en -technieken, 127 p.
1984/1, International Auditing Guidelines, 127 p.
1984/2, Consolidatie gevallenstudies, 89 p.
1984/3, Boekhouding met vervangingskosten als grondslag, 72 p.
1984/4, De rol en het functioneren van bedrijfsrevisoren en accountants in een zeer turbulente omgeving 3de Belgisch-Nederlands seminarie Oostende 8 tot 10 september 1983, 68 p.
1985/1, De parlementaire werkzaamheden m.b.t. het Instituut der Bedrijfsrevisoren, 120 p.
1985/2, Zicht op de jaarrekening, 94 p.
1985/3-4, UEC-aanbevelingen inzake controle, 166 p.
1986/1, Controle en informatica, 106 p.
1986/2, Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, 78 p.
1986/3, Organisatie van de revisorenkantoren, 62 p.
1986/4, IFAC Studies, 56 p.
1987/1, Economische en financiële inlichtingen voor de ondernemingsraden: wetgeving en sectoriële toepassing, 85 p.
1987/2, De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraden, 123 p.
1987/3, Boekhouding en controle van de ziekenhuizen, 127 p.
1987/4, Internationale standaarden voor de jaarrekening IAS 12 t.e.m. 25, 160 p.
1988/1, Publiek beroep op het spaarwezen en beursintroducties, 111 p.
1988/2, Het controleverslag, 91 p.
1988/3, Controle van de inbreng in natura, 198 p.
1988/4, De Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren: een overzicht van de activiteit, 69 p.
1989/1, Technische documenten Congressenpaleis Brussel 17-19.10.1989, 135 p.
1989/2, Kennismaking met de FEE-ledenorganisaties Congressenpaleis Brussel 17-19.10.1989, 139 p.
1989/3, Inbreng van immateriële actiefbestanddelen, 103 p.
1989/4, E.E.S.V. en E.S.V. Twee nieuwe verenigingsvormen, 94 p.
1990/1, Koninklijk besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen, 105 p.
1990/2, Recente ontwikkelingen in het financieel recht, 143 p.
1990/3, Beschouwingen bij het koninklijk besluit van 6 maart 1990 geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen, 99 p.
1990/4, Immateriële actiefbestanddelen II, 83 p.
1991/1, Bedrijfsrevisor en het strafrecht, 115 p.
1991/2, International Auditing Guidelines, 131 p.
1991/3, De controleproblematiek in kleine en middelgrote ondernemingen, 83 p.
1991/4, Controlegids voor de ziekenhuisinstellingen, 164 p.

 

3. Studiedagen IBR

 

Externe audit in de publieke sector, Brugge, die Keure, 2004, 287 p.
De strijd tegen het witwassen en de financiering van het terrorisme, Brugge, die Keure, 2005, 263 p.

 

4. Publicaties ICCI

 

IFRS in een Belgische context, 2007, nr. 1, 130 p.
Het statuut van de commissaris (Bernard Tilleman), 2007, nr. 2, 220 p.
Het commissarisverslag, 2007, nr. 3, 238 p.
De toegevoegde waarde van de audit – La valeur ajoutée de l’audit (synthèse) – The added value of audit (summary) (Marleen Willekens), 2008, nr. 1, 128 p.
ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring