16 juni 2008

 

Zijn er specifieke regels voor het verslag van de bedrijfsrevisor in een ziekenhuis uitgebaat onder de vorm van een VZW?

 

In een ziekenhuis uitgebaat onder de vorm van een VZW worden twee verslagen opgesteld over de jaarrekening. Een verslag wordt opgesteld in uitvoering van de wet op de ziekenhuizen, een ander verslag in uitvoering van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen / het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit zijn twee afzonderlijke opdrachten. De andere verslagen zijn buiten beschouwing (ten behoeve van de Medische Raad en van de ondernemingsraad).

 

Volgens de algemene regels moet in elk verslag duidelijk worden gesteld voor wie het verslag bestemd is.

 

Het verslag over de jaarrekening opgesteld in uitvoering van de ziekenhuiswet is enkel bestemd voor de Raad van bestuur van de VZW en voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. In dat verslag moet er zich worden uitgesproken over de naleving van de boekhoudkundige voorschriften van de ziekenhuiswet.

 

Een jaarrekening opgesteld volgens de ziekenhuiswet is niet bestemd om de derden voor te lichten; het wordt opgesteld met het oog op de financiering van het ziekenhuis. Daarom mag dit verslag enkel worden gebruikt voor de specifieke behoeften van de FOD Volksgezondheid.

 

Om alle mogelijke problemen te vermijden, is het daarom aangewezen in het verslag niet enkel de bestemmelingen te vermelden maar er eveneens duidelijk in te vermelden dat dit verslag niet mag worden verspreid aan andere personen.

 

De commissaris werd in uitvoering van de wet van 27 juni 1921 / het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangesteld. Het verslag dat hij in deze hoedanigheid opstelt is bestemd voor de leden van de VZW en alle derden, onder andere door de neerlegging bij de Nationale Bank van België.

 

Het commissarisverslag moet verwijzen naar het gemeen recht, in casu het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Uiteraard moet de commissaris zich o.a. vergewissen of het gemeen recht werd nageleefd, In de omzendbrief C016/08 heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren duidelijk stelling genomen over de problematiek van de gelijkwaardigheid in de ziekenhuizen. De uitspraak over het getrouw beeld moet worden gedaan van uit deze invalshoek.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.