Behandeling van bankuittreksels als verantwoordingstukken 

Publicatiedatum:  25/09/2007 
Kunnen elektronische bankuittreksels als verantwoordingstukken worden beschouwd in de zin van artikel 6 van de boekhoudwet van 17 juli 1975?
 

Overeenkomstig artikel 17, § 3 van de wet van 27 juin 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen moeten grote vzw's hun boekhouding voeren overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen. Verder stipuleert artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen dat o.a. artikel 6 van de voormelde wet van toepassing is op de verenigingen voor het voeren van de boekhouding.

 

Rekening houdend met het feit dat er geen specifieke wetgeving bestaat inzake de elektronische bankuittreksels, kan worden verwezen naar het Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 25 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van    12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel en het koninklijk besluit van           16 juni 1994 tot vaststelling van de bijdrage van de ondernemingen in de werkingkosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (B.S.,7 februari 2005, blz. 3867 e.v.).

 

In voormeld verslag wordt inzake bewaring uitdrukkelijk vermeld dat de gekozen drager (papier, CD-ROM,...) zowel de onuitwisbaarheid als de toegankelijkheid van de gegevens moet garanderen gedurende de bewaartermijn. Indien de boekhouding elektronisch wordt gevoerd  houdt dit in dat men niet alleen de bestanden met de boeken, maar ook de programma's en systemen waarmee deze bestanden kunnen gelezen worden, gedurende deze minimaal termijn moet bijhouden. Elk boekhoudstaat moet immers gedurende de minimale bewaartermijn kunnen worden voorgelegd en herafgedrukt.”.

 

Naar analogie met de bovenvermelde bepaling kan worden afgeleid dat elektronische bankuittreksels als verantwoordingstukken kunnen worden beschouwd. De voorwaarden, waaronder ze worden bewaard, maken niet uit, zolang zij maar onuitwisbaar en toegankelijk zijn gedurende de bewaartermijn.

Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan
ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring