Praktische info 

Doelstellingen seminaries

 

Het ICCI en het IBR willen de bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en andere medewerkers, alsook alle geïnteresseerde personen inzake het bedrijfsrevisoraat de volgende vormingsactiviteiten voor 2016-2017 aanreiken:

 

ICCI-activiteiten: seminaries, studiedagen en informatiesessies

 

De seminaries beogen het updaten en het uitdiepen van de kennis van thema’s met betrekking tot controle, audit, fiscaliteit, recht, de revisor en de fraude, de specialisatie in internationale normen zoals de IAS/IFRS en ISA’s en de workshops. Er wordt daarbij zoveel mogelijk uitgegaan van concrete situaties. Het aantal deelnemers voor de praktijkgerichte werkseminaries is beperkt.


Bij de studiedagen staat de algemene informatieoverdracht centraal rond een onderwerp dat naast bedrijfsrevisoren ook niet-bedrijfsrevisoren aanbelangt. Zowel externe sprekers als bedrijfsrevisoren voeren het woord. De studiedagen hebben tot doel een ruim publiek te bereiken en een ontmoetingsforum te creëren.


De informatiesessies zijn gericht aan bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en aan de medewerkers van de
bedrijfsrevisorenkantoren (volgens artikel 139 van het Wetboek van vennootschappen). Deze bijeenkomsten zijn van beperkte duur en behandelen actuele thema’s die rechtstreeks verband houden met het beroep.

 

Praktische modaliteiten inzake inschrijvingen activiteiten 

 

1. ICCI-vormingsactiviteiten (seminaries, studiedagen en informatiesessies)


1.1. Inschrijvingen, annuleringen en afwezigheden van bedrijfsrevisoren en de stagiairs

 

Inschrijving

 

 • De inschrijving van de bedrijfsrevisoren en de stagiairs voor de vormingsactiviteiten gebeurt via het extranet of via de website van het ICCI (www.icci.be).
 • De inschrijving is kosteloos voor de bedrijfsrevisoren en hun stagiairs, omdat de vormingskosten opgenomen zijn in de contributie overgemaakt aan het ICCI waaronder een recht van forfaitaire toegang tot de vormingsactiviteiten.
 • De inschrijvingen moeten uiterlijk 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteiten gebeuren. Het informaticasysteem aanvaardt geen inschrijvingen na deze termijn. Wanneer een activiteit beperkt is tot een vooraf vastgelegd aantal personen, kan men zich, eenmaal het quotum is bereikt, evenmin inschrijven. In dit geval is het aanbevolen om een e-mail te richten aan het ICCI (education@icci.be). U wordt dan opgenomen op een wachtlijst en kan alsnog deelnemen indien er een plaats vrijkomt. In dit geval wordt uw inschrijving per e-mail bevestigd.

Annulering

 • De annulering van de deelname aan een vormingsactiviteit gebeurt eveneens via de website van het ICCI, voor zover deze annulering wordt uitgevoerd uiterlijk 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteit.
 • Na deze termijn is het passend om per e-mail contact op te nemen met het ICCI (education@icci.be). De annulering minder dan 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteit moet door het ICCI per e-mail worden bevestigd. Overeenkomstig de beslissingen van de Raad van het IBR van 8 november 2002 en 23 maart 2004 is de facto enkel een doktersattest binnen de 10 werkdagen rechtsgeldig.

Afwezigheid op seminaries en studiedagen, toepassing van het tarief van 200 EUR per halve dag

 • In geval van voorziene afwezigheid is het mogelijk voor bedrijfsrevisoren en stagiairs om zich geldig en zonder kosten te laten vervangen door een confrater of een stagiair. Het aanwezigheidsattest wordt evenwel op naam van de vervanger opgesteld.
 • Om redenen van confraterniteit (een confrater had zich wellicht kunnen inschrijven) en omwille van het feit dat elke reservatie kosten met zich meebrengt, zal het tarief van 200 EUR per halve dag worden toegepast in de volgende gevallen:
  1. wanneer een derde een bedrijfsrevisor of een stagiair vervangt;
  2. bij afwezigheid op een seminarie of studiedag hoewel geldig ingeschreven behalve in geval van vervanging of doktersattest bezorgd binnen de 10 werkdagen;
  3. bij annulering minder dan 7 werkdagen vóór een seminarie of studiedag, behalve in geval van vervanging of doktersattest bezorgd binnen de 10 werkdagen;
  4. bij herhaalde annulering en/of buiten de toegestane termijn; nieuwe inschrijvingen worden geweigerd in deze beide gevallen.

Afwezigheid op informatiesessies, toepassing van het tarief van 100 EUR

 • In geval van voorziene afwezigheid is het mogelijk voor bedrijfsrevisoren en stagiairs om zich geldig en zonder kosten te laten vervangen door een confrater of een stagiair. Het aanwezigheidsattest wordt evenwel op naam van de vervanger opgesteld.
 • Om redenen van confraterniteit (een confrater had zich wellicht kunnen inschrijven) en omwille van het feit dat elke reservatie kosten met zich meebrengt, zal het tarief van 100 EUR worden toegepast in de volgende gevallen:
  1. wanneer een derde een bedrijfsrevisor of een stagiair vervangt;
  2. bij afwezigheid op de informatiesessie hoewel geldig ingeschreven behalve in geval van vervanging of doktersattest bezorgd binnen de 10 werkdagen;
  3. bij annulering minder dan 7 werkdagen vóór de informatiesessie, behalve in geval van vervanging of doktersattest bezorgd binnen de 10 werkdagen;
  4. bij herhaalde annulering en/of buiten de toegestane termijn; nieuwe inschrijvingen worden geweigerd in deze beide gevallen.

1.2. Inschrijvingen kosten en annuleringen van medewerkers en personen extern aan het beroep

 

Inschrijving

 

 • Zoals vermeld op de website van het ICCI (www.icci.be), kunnen de medewerkers van bedrijfsrevisorenkantoren en personen extern aan het beroep zich inschrijven per e-mail aan het ICCI (education@icci.be), met vermelding van naam, voornaam en code van de vormingsactiviteit. De inschrijving van bedrijfsrevisoren en stagiaires IBR krijgt evenwel voorrang.
 • Voor de medewerkers van bedrijfsrevisorenkantoren bedraagt de kostprijs voor deelname aan de seminaries 125 EUR voor een seminarie van een halve dag en 250 EUR voor een seminarie dat een volledige dag in beslag neemt. Het volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van “naam deelnemer + seminariecode(s)’’. Het inschrijvingsrecht omvat de documentatie, parkingkosten, koffiepauzes en maaltijden. 
 • Voor personen extern aan het beroep bedraagt de kostprijs voor deelname aan seminaries 250 EUR voor een seminarie van een halve dag en 500 EUR voor een seminarie dat een volledige dag in beslag neemt. Het volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van “naam deelnemer + seminariecode(s)’’. Het inschrijvingsrecht omvat de documentatie, parkingkosten, koffiepauzes en maaltijden. 
 • De kostprijs voor deelname aan studiedagen en informatiesessie zal u zo spoedig mogelijk via de uitnodiging van het evenement worden meegedeeld. De volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van ‘’naam deelnemer + code(s) studiedag of informatiesessie’’. Het inschrijvingsrecht omvat de documentatie, parkingkosten, koffiepauzes en maaltijden.
 • De inschrijvingen moeten ten minste 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteit gebeuren.

Annulering

 • De annulering van een activiteit gebeurt zoals de inschrijving, per e-mail aan het ICCI (education@icci.be), met vermelding van de naam van de deelnemer en de code(s) van de vormingsactiviteit.
 • Enkel de annuleringen die het ICCI bereiken 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteit kunnen in overweging worden genomen. Het inschrijvingsgeld zal enkel worden teruggestort wanneer de schriftelijke annulering 7 werkdagen vóór de vormingsactiviteit werd ontvangen.

1.3. Uurrooster

 • Seminarie van een hele dag: van 09u30 tot 13u00 en van 14u15 tot 17u30;
 • Seminarie van een halve dag: van 09u30 tot 13u00 (voormiddag) of van 13u30 tot 17u00 (namiddag).
 • Studiedagen worden u via de uitnodiging van het evenement meegedeeld.
 • Informatiesessies worden u via de uitnodiging van het evenement meegedeeld.

1.4. Overeenkomst IBR/ICCI-IIA Belgium

 • Om de samenwerking tussen bedrijfsrevisoren en interne auditors te bevorderen, kwamen de twee Instituten tot een financieel akkoord inzake het vormingsprogramma dat van toepassing is vanaf 1 januari 2010. Gezien de vormingsactiviteiten werden overgedragenaan het ICCI, werd dit akkoord uitgebreid naar de vormingsactiviteiten die voortaan door het ICCI worden georganiseerd:

    - de bedrijfsrevisoren kunnen genieten van 15 % korting op de inschrijvingskosten voor de  vormingsseminaries van het IIA Belgium;
    - de leden van het IIA Belgium kunnen eveneens genieten van 15 % korting op de inschrijvingskosten voor de vormingsactiviteiten georganiseerd door het ICCI.


Het volledige vormingsprogramma van het IIA Belgium is beschikbaar op het adres  www.iiabel.be/trainings.aspx. De vormingsbrochure van het IIA Belgium is eveneens op eenvoudig verzoek beschikbaar bij het ICCI. U kan het ontvangen door uw aanvraag per e-mail te richten aan education@icci.be.

 

3. Wijzigingen van de IBR- en ICCI- vormingsactiviteiten


Het IBR en het ICCI behouden zich het recht voor om de vormingsactiviteiten opgenomen in onderhavig programma te annuleren of te wijzigen. Zij kunnen zich ook verplicht zien de locatie te wijzigen of de lesgever te vervangen. Alle wijzigingen worden geüpdatet op de websites van het IBR (www.ibr-ire.be) en het ICCI (www.icci.be) alsook op het extranet van het IBR.

 

Wij wensen u aandacht te vestigen op het volgende:
Een seminarie dat geprogrammeerd is in 2017 kan worden uitgesteld naar 2018 omwille van redenen buiten onze wil om. De vormingsuren zullen, zoals voorzien, worden bijgevoegd in 2017 en niet in 2018, het jaar waarin het seminarie plaatsvindt.

 

 

Contactgegevens van de vorming ICCI:

education@icci.be

 

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring