15 avril 2021

Enkele praktische vragen inzake de impact van het WVV op het nieuwe schema van de jaarrekening.

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

   

  In een BV (geen opt-in) werd de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december 2019 opgesteld en neergelegd volgens het Volledig schema “2019”. Rekening houdende met het WVV wordt de jaarrekening per 31 december 2020 opgemaakt volgens het schema VOL-inb (schema voor kapitaalloze vennootschappen) waarbij zowel de cijfers onder de hoofding “Boekjaar” en “Vorig Boekjaar” zijn aangepast als volgt :

  - Het voorheen “Geplaatst kapitaal” wordt zowel voor huidig boekjaar als vorig boekjaar opgenomen onder de rubriek 111 Inbreng onbeschikbaar;

  - De voorheen vermelde “Wettelijke reserve” wordt zowel voor huidig boekjaar als vorig boekjaar opgenomen onder de rubriek 1311 Statutair onbeschikbare reserve.

   

   

  Dient de vennootschap op de “Identificatiebladzijde van de jaarrekening” (Vol-inb 1) aan te geven dat “De bedragen van vorig boekjaar NIET IDENTIEK zijn met die welke eerder openbaar gemaakt werden”? En bijgevolg dient de vennootschap bijkomende toelichting te verstrekken in de toelichting bij de jaarrekening teneinde de vergelijking mogelijk en leesbaar te maken? Of volstaat het aan te geven dat de bedragen IDENTIEK ZIJN, en indien de vennootschap het nodig zou achten, toch een aanvullende toelichting te geven?”

   

 2. Als antwoord op deze vraag verwijst het ICCI naar CBN-advies 2020/01 – Neerlegging van de enkelvoudige jaarrekening bij de Nationale Bank van België: nieuwe modellen van de jaarrekening van 22 januari 2020, dat in randnummer 18 het volgende stelt:

   

  Bijkomend rijst de vraag onder welke rubrieken deze bedragen vervolgens in de kolom van het vorig boekjaar moeten worden opgenomen. De Commissie acht het raadzaam om, ten einde een vergelijking mogelijk te maken enerzijds en met oog op de leesbaarheid van de jaarrekening anderzijds, ook in de kolom ‘vorig boekjaar’ de desbetreffende cijfers onder de codes 11 Uitgiftepremies en 130 Wettelijke reserves op te nemen mits aanduiding op het identificatieblad van deze jaarrekening dat de cijfers met betrekking tot vorig boekjaar niet identiek zijn met die welke eerder openbaar werden gemaakt.”.

   

  Hetzelfde CBN-advies verduidelijkt bovendien in randnummer 13:

   

  Kapitaalloze vennootschappen zullen het bedrag dat werd geboekt op de rekeningen 100 Geplaatst kapitaal en 101 Niet opgevraagd kapitaal (-) moeten overboeken naar een onbeschikbare eigen vermogensrekening, zijnde de rekening 1119 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal met behoud van een afzonderlijke subrekening voor het gedeelte van het niet opgevraagd kapitaal. Het bedrag opgenomen op de rekening 130 Wettelijke reserve zal worden overgeboekt naar de rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves.”.

   

 3. Het ICCI is derhalve van oordeel dat de vennootschap:

1) het bedrag dat werd geboekt op de rekening 100 Geplaatst kapitaal moet overboeken naar de rekening 1119 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal; het bedrag opgenomen op de rekening 130 Wettelijke reserve moet overboeken naar de rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves; en

2) op de “Identificatiebladzijde van de jaarrekening” (Vol-inb 1) dient aan te geven dat “De bedragen van vorig boekjaar niet identiek zijn met die welke eerder openbaar gemaakt werden” alsmede dat de vennootschap dan ook bijkomende toelichting dient te verstrekken in de toelichting bij de jaarrekening teneinde de vergelijking mogelijk en leesbaar te maken.

 ______________________________

Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.